Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit augustus 30, 2017 weergeven

Hylper Loreley - In gedicht yn it Hylpers

Vandaag ruim baan voor gastblogger Wiebe Zoethout. Hylper taal purist. Wiebe hertaalde die Loreley van Heinrich Heine. Hij vond voor zijn gedicht een associatie bij de Westerdijk en ensceneerde daar "In Fantjen mei geelblonde Hier" as Hylper Lorley.

Hylper Loreley
Yk wet naat het sol it betiadde,
dot yk só mysderich bin.
In sproakjen út oeraalde tiden,
dot geat my mar min út it sin.
't Ys kaald op 'e dyk en 't wordt tiaster,
't ys alles yn rest nei yk mên.
De raandle fan 'e bort' ys dúdlik
yn 't heldere wetter te sên.

It aardichste skippersfantjen,
só'n achttin of nougentin jier,
dot steat der yn jer' kassekijntjen
en kamt jerre geelblonde hier.
Jó kamt it mei heel lange haelen
en sûngt seft in fersjen derby.
Jó sûngt fan 'e lyfd' en fan skeiden.
De snikke driuwt staedich fôrby.

De snikkejûng' efter by't roer,
hy roopt: "Ach, myn lêfste Hyk'".
Hy sócht nei gin kaant en gin borte,
hy sócht nei syn faan op '…