Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april 8, 2017 weergeven

Blauwe Nacht

Het is vandaag de geboortedag van mijn twaalf jaar oudere zus Aagje Jantje Smit
8 april 1938 -11 januari 1996
Ze verscheen nog niet zo lang geleden voor mij in de energie van een Blauwe Nacht.
Dat leverde dit gedicht op:
’n Maya Noat Fannaete soong ’k
yn myn drôgjen
fôr ’t earst
myn tôlf jier
èaldere Suster
Aagje weróm.

Jó hee in kael
skeard haad.
en herkende
my naat.

't Wie goo mei jer
oen-dy-Oare-Kaant!
Jó roakte sigaretten,
must neigaen!

Kenst jer wol tróch
In Laampegles helje.
Maetjen seksentrytich!
Foar iiuwich jûng!

Yn jerre swart-wyte
Twiggy-jurkjen,
brekt se mei
brekyzer-en-moaker
’n tókken gryze
betónnen flier epen.
De keuken oen ’t
ferbouwen.

Oent ’t Logo
op de daezen
só-te-sên
mut it wol
’n blaau-gelen
keuken fan
IKEA wêze.