donderdag 28 juli 2016

Six Degrees of Separation

Volgens de theorie ‘six degrees of separation’ is iedereen op deze aardbodem aan elkaar verbonden in maximaal zes stappen. Via zes vrienden van vrienden ben je bijvoorbeeld verbonden aan Julia Roberts of Obama. Geart Bos uit Scharnegoutum (L) schrijft vandaag het volgende op zijn facebook-pagina.: "As je sa mei fankânsje binne dan moetsje jo in protte minsken, gesellige en minder gesellige. Jo meitsje ris in praatsje en sa kom je der dan ek achter dat der guon by binne dêr't je mienskiplik kunde oan ha. Sa wie dêr bg. in hiel aardige en noflike prater Albert (R) út Oude Pekela dy't by deselde baas wurke hat as Anske Smit en dêr moaie oantinkens oan hie sa 't er fertelde. It is ek sa dat as jo as Fries yn de Achterhoek jo bivak opslaan dat je dan gelok ha as je ris mei oaren as jo frou frysk prate kinne. No is it wol noflik dat wy it hollânsk ek machtich binne en sa koe it barre dat wy op in stuit mei mekoar op leugenbank sieten te swetsen dat in frou út de rânestêd my frege wêr't wy weikamen. Doe't ik antwurde dat wy út Fryslân kamen kaam hja mei de snoade opmerking "O, mar ik kan jullie wel verstaan". Moai no?