Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april 19, 2016 weergeven

Un Ryngmosk en un Lyster

Moarns,  ûût ut rûût…

Un Ryngmosk en un Lyster
Fochte om un kosjen kuch
De mosk ies fiërwei de Boas!
Dot sochtst sò

De Koalmeesjes 
Skraipje foar jerre nesjen
Plokjes meenskehiër byenem
Griës, blond of swat
Ut mekket jem náát ûût
Lak oen myn toske fan de tiëd 

De Metselbiëtjes binne 
Jitte eigenwyzer.
Je beplakke jerre 
Skûlplakjen mei 
Likje stikjes kloai 
Metselje de maitjes ticht
Tot ut oare jiër 
De Joengen jemsèm 
Derut knaigje.
Oenophââldelik
Ut Bestoan temeete
Der sol noait gin Galloar
Twiske komme
Mar go ek!

 Foskjen yn Hylper Wodden troch Anske Smit
#TIML2016 Hindeleoopen, Hylpen