Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit januari 27, 2016 weergeven

Dònderjende Wòdden

#G e d i c h t e d e i 280116


Dònderjende Wòdden
Jò see: Iek wòl de Wòdden 
dònderjen héare.
De Tèn Gebóaden, 
De Bergrééde
Klynke mij Locht skriënt  - fiër foarût

Làk oen ut nóadlòt 
Kèst toch niks oen feróarje
Om oeréénd te blieuwen 
Must ùt der mar mij dwáon.

Ast straks yn dyn slimme Stee 
Op oastand yn de goaten hoalden wòst, 
De waaksámens fekrommelt, 
Den kèst éénsum, 
Allonich de Tango doensje...

Ut Rapalje femoddet fèst wur 
Un drôager mij pestende 
Mantra's en kââlde Kalasjnikovs
Yn sefte wééte Winters wol te festòan

Mij un kròmme Griepe 
Nei ut oenderspit delve, 
dòt wòlle se!
Mar nimmer mij 
Un blynkend fiërgesicht 
Of un felochte metafóar, 
Dy us dáeden richt.

Je sòlle ut alegar nààt begrype:
Twisken dyn begon en dyn éénde, 
Leit de echte réden fan dyn bestòan!
Kykje nij dy sèm. 
Hââld fòl! 
Skréuw ut fan de Dakken! 
"Mij Keunst en Febéalding 
Ferykest méar as mei Jèld en Macht"


Hylper Wòdden: Anske Smit.
Dit fosk ies skriënt yn't Hylpers fóar de Grûtte Fryske Gedichtejûn 2016 yn Kafé Velli…