donderdag 24 december 2015

Feestelijke Opening van het Badseizoen Hindeloopen 1912

Badpaviljoen Hindeloopen; al meer dan een eeuw lang een bron van inspiratie!
bron: Leeuwarder Courant 13 juni 1912
Feestelijke opening van het badseizoen Hindeloopen.

Reeds vroeg in den voormiddag, zoo schrijft men ons heden, hadden sommige ingezetenen de vlag uitgestoken en was er een ongewone bedrijvigheid in ons stedeke, was de badtent versierd en had het strand door het aanbrengen van kleedkamertjes en strandstoelen enz. het aanzien eener; badplaats gekregen. Per spoor en fiets kwamen belangstellenden aan. Te ongeveer 2 uur stelde de optocht met muziek zich op en werden de raadsleden van het gemeentehuis afgehaald. Na aankomst in de badtent hield de voorzitter der vereeniging, ds. A. de Jong, de inleidingsrede, waaruit we kortelijk het volgende aanstippen. Hij zeide, dat de openingsdag der nieuwe badplaats voor Hindeloopen een gewichtige dag was, wijl deze badplaats de eenige op de kust der Zuiderzee is. Met vertrouwen wordt de goede zaak begonnen. De zee is alle eeuwen door de geefster van goede gaven voor Hindeloopen geweest. Spreker herinnerde aan het groote verleden van Hindeloopen als koopstad, Hanzestad; rijkdom en weelde was eens haar deel. De gelegenheid tot baden is gevaarloos, op het bij eb breede strand mooi, romantisch. Moge het klein begin spoedig tot een flinke badplaats opbloeien en het gevolg zal zijn, opleving en welvaart voor Hindeloopen. Spreker zei dank aan het dijksbestuur voor de welwillendheid, aan het gemeentebestuur voor dc verleende subsidie en aan vele anderen voor de hulp en medewerking in deze zaak., Hierna geschiedde de officieele opening door den burgemeester en namen de kinderspelen een aanvang. Nader seint men ons: Honderden vreemdelingen zijn per wagen, fiets en spoor nog aangekomen. In den stoet waren acht dames en een klein meisje in oud- Hindelooper cost
uum. Af en toe worden kiekjes genomen. Bij het mooie weer is het strand prachtig.