woensdag 23 september 2015

Slach by Warns

Âte Bertus

Iek kèn my nâât huege,

dòt er óait een Hylper

yn myn tyd wië,

dy it yn syn bealch kreag

nei Wââens te goan

om te betynken,

dot de Fryzen, de Hollanders

feslynt hèwwe.

Jimme wòl??

Mar no hearde iek lèsten,

dot der froeger toch

wolres Hylpers hènne gééngen.

So ies my nò een ferhoal

bekènt wòdden,

ûût de eeaste helft

fan de foarigge ieuw,

dot Bertus Stallmann,

mei syn broer Jehannes,

swaiger Hindrik Kuipers

en Seecle

- elk jiër mei jerre fèweren, op e fyts -

nei Wââens gééngen.

Johannes, het roeger yn de bek,

séé tjin syn broer Bertus:

"Bertus, doe must mar rekkenje

dot se hir heel het méénsken

de hèassens inslynt hèwwe!"

Bertus, wy mei dy

oenfesnyde ûtspraik

fan syn broer Jehannes óen.

Hy kó der naaet tjin,

al dòt ferbòale gewelt.

Hy séé op een sèfte,

tegelyk ynhâldene tóóan

"Doe must naaet.....Jehannes"