dinsdag 10 maart 2015

Foar alle Hylpers oender de Sonne

De Groat Serke, mei ut Serkhof d'romhenne, wur sofûle fan ûs diërbr'n reste
Foto: Dirk van der Meer (Drone)