zondag 27 december 2015

donderdag 24 december 2015

Feestelijke Opening van het Badseizoen Hindeloopen 1912

Badpaviljoen Hindeloopen; al meer dan een eeuw lang een bron van inspiratie!
bron: Leeuwarder Courant 13 juni 1912
Feestelijke opening van het badseizoen Hindeloopen.

Reeds vroeg in den voormiddag, zoo schrijft men ons heden, hadden sommige ingezetenen de vlag uitgestoken en was er een ongewone bedrijvigheid in ons stedeke, was de badtent versierd en had het strand door het aanbrengen van kleedkamertjes en strandstoelen enz. het aanzien eener; badplaats gekregen. Per spoor en fiets kwamen belangstellenden aan. Te ongeveer 2 uur stelde de optocht met muziek zich op en werden de raadsleden van het gemeentehuis afgehaald. Na aankomst in de badtent hield de voorzitter der vereeniging, ds. A. de Jong, de inleidingsrede, waaruit we kortelijk het volgende aanstippen. Hij zeide, dat de openingsdag der nieuwe badplaats voor Hindeloopen een gewichtige dag was, wijl deze badplaats de eenige op de kust der Zuiderzee is. Met vertrouwen wordt de goede zaak begonnen. De zee is alle eeuwen door de geefster van goede gaven voor Hindeloopen geweest. Spreker herinnerde aan het groote verleden van Hindeloopen als koopstad, Hanzestad; rijkdom en weelde was eens haar deel. De gelegenheid tot baden is gevaarloos, op het bij eb breede strand mooi, romantisch. Moge het klein begin spoedig tot een flinke badplaats opbloeien en het gevolg zal zijn, opleving en welvaart voor Hindeloopen. Spreker zei dank aan het dijksbestuur voor de welwillendheid, aan het gemeentebestuur voor dc verleende subsidie en aan vele anderen voor de hulp en medewerking in deze zaak., Hierna geschiedde de officieele opening door den burgemeester en namen de kinderspelen een aanvang. Nader seint men ons: Honderden vreemdelingen zijn per wagen, fiets en spoor nog aangekomen. In den stoet waren acht dames en een klein meisje in oud- Hindelooper cost
uum. Af en toe worden kiekjes genomen. Bij het mooie weer is het strand prachtig.woensdag 23 december 2015

Noodweer in Hindeloopen

Hindeloopen 12 augustus 1938 
ANP Nieuwsbericht 
De omgeving van HINDELOOPEN is tegen het eind van den middag geteisterd- door een ongekend noodweer. Uit de richting van het IJSSELMEER kwam een wervelwind opzetten, welke rondom het stadje trok, alles grijpend, wat hem in den weg kwam. Een grote zwarte zuil, gevolgd door een kleine, zweepte door het land; alles werd omhoog gezogen: het water ui de vaart, de mest van het land, vee in de weide. Van 35 runderen op een wel werden 33 door de kracht van de hoos in een sloot geworpen. Arbeiders, die waren gaan schuilen voor het noodweer, vonden bij terugkomst niets terug van kruiwagens, hout en gereedschap HINDELOOPEN zelf had zwaar te lijden van zware regen- en hagelbuien. Alle vensters, welke op de Oostkant lagen, werden door hagelstenen als duiveneieren zoo groot, vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich echter gelukkig niet voor.

dinsdag 22 december 2015

Met de A.V.R.O. in Hindeloopen 1950

Heerenveense Courier 5 augustus 1950

Met de A.V.R.O. in Hindeloopen


Gerke Mulder
Hindeloopen, de aanstonds feestende stad in Frieslands uiterste Zuidwesten, heeft deze week niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad, Toen we gisteren, Vrijdag, in de kleurige toonkamer van de fa. Roosjen waar allerlei nieuw-oud Hylper meubilair tot kopen lokt, de laatste bladzijden van het trouw bijgehouden gastenboek doorbladerden, dachten we een ogenblik, dat U.N.O. een geheime vergadering had gehouden in Frieslands elfde stede. Het wemelde namelijk van buitenlandse persoons- en plaatsnamen, waarvan Tel Aviv zeker wel de verste was. Toen we echter tevergeefs de naam Malik zochten moesten we wel aannemen, dat een invasie van ander karakter Hindeloopen had aangedaan en dat bleek ook het geval te zijn. De namen behoorden n.l. toe aan een 150-tal studenten in de rechtsgeleerdheid die ter gelegenheid van een internationaal congres ook Friesland hadden aangedaan.

Gisteren beleefde het stedeke een tweede invasie, maar dit bestond uit een hesl wat kleiner aantal personen en wel geteld twee grijze auto's zij het dat de ene, die de letters NRU droeg, wel een zeer formidabele wagen was. U hebt het natuurlijk al begrepen: de radio was naar Hindeloopen gekomen en wel in de vorm van een geluidswagen van de Radio Unie en een reportageauto van de AVRO, die de bekende reporter drs. Jonker en de heer Post, redacteur van de Radiobode, naar de 725-jarige had gebracht. In Hilversum had men ook van de grote plannen gehoord die er in Hylpen bestaan en men kwam nu opnamen maken die bestemd waren voor een speciaal geschreven klankbeeld, getiteld: De elfde der steden, dat Donderdag 17 Augustus 's avonds om 7 uur „de lucht ingaat" om het met 'n radio-term te zeggen. De uitzending zal om 7.25 geëindigd zijn. Vijf en twintig minuten lijkt lang, maar in Hindeloopen bleek de „stuff" zo rijk voorhanden, dat er 6 platen werden volgedraaid. Natuurlijk wordt daaruit in de studio het beste uitgekozen en dat krijgt dan een plaatsje in het tekstschema dat aan het klankbeeld ten grondslag ligt.

Hindeloopen liet zich van zijn beste zijde zien. De buien waren overgedreven en er stond een frisse bries uit zee die de lucht schóonveegde, de drogende netten in de haven deed bollen en de weg vrijmaakte voor een tintelend zonnetje dat grote stukken licht over de schoongewassen huisjes wierp.
De hoge toren van stropakken die op de Niëste stond opgestapeld, bestemd voor het achter het stadhuis gelegen feestterrein, blonk als goud en een blank jacht met Hollandse vakantiegangers in de „Dyksfaet" straalde van het licht. Zoals de natuur was, zo waren de mensen. Burgemeester Stallinga, hoewel ongesteld en op dokters advies „rustig thuis", liet geen verstek gaan en hield in de gezellige ambtskamer een praatje over de aanstaande feestelijkheden. Met gerechtigde trots kon hij vertellen, hoe heel Hylpen meeleeft en meewerkt. Schilders en timmerlui verven en hameren 's avonds prodeo aan coulissen en Bühne, avond aan avond wordt er gerepeteerd om in het openluchtspel De stad onzer vaderen, dat Abe Brouwer heeft geschreven, de glans van het oude Hindeloopen vier avonden lang nog eens in al zijn grootheid te doen herleven. Abe zelf kwam ook voor de microfoon. Attente commissieleden hadden hem opgeroepen en zo kon hij vertellen, hoe zijn stuk tot stand kwam en wat het inhoudt een grootse revue van het oud-stedelijke leven, wording, bloei en ook de tragiek van het afsterven, maar toch culminerend in de pronk en het stijlvolle leven der Gouden Eeuw. Een stuk waarin de moderne tijd telkens even spreekt in de kleurige figuren van de Leugenbank-filosofen die tussen de historische scènes hun woordje spreken. Ondanks de Hollandse naam is het stuk in het Fries geschreven, zij het met een verdienstelijke Hollandse proloog en toelichtende lussenteksten. Deze proloog wordt gesproken door de Ned. Herv. predikant, waaruit men ziet dat werkelijk de hele stadsgemeenschap (naar Dievers voorbeeld) meedoet. Hindeloopen kranig Stedelijk Muziekkorps begeleidt en speelt de door directeur De Boer bij het spel geschreven muziek.

„Abe", die ook de regie van het stuk voert, kreeg intussen nog gelegenheid in een korte historische scène die het klankbeeld bevat, de rol van de 17de eeuwse waard van „De Zwaan" te vervullen, wat hem in de tot gelagkamer gemetamorfoseerde werkplaats van de fa. Roosjen maar glad afging!
Daar verscheen ook Gerke Mulder, kapitein van de reddingboot C. A. den Tex, die er rond voor uitkwam, dat hij graag wou opschieten, omdat hij zijn middagslaapje niet graag miste. Tot zover

maandag 21 december 2015

Endeavours Four Beatband uit Hindeloopen

Friese  Koerier 22 februari 1967
Endeavours four” beste beatgroep van het Noorden
HINDELOOPEN — De beatgroep „Endeavours four" heeft de eerste ronde gewonnen voor de drie noordelijke provincies van het Inter-fan muziek - expres beatfestival om het kampioenschap van Nederland.
De tweede ronde en finale vinden plaats op zaterdag 25 februari in dancing „De Kruisweg" te Marum. Daar zullen onder anderen „Ruby" en „Dave", die kort geleden uit Engeland zijn teruggekeerd, optreden. Zij hebben een repertoire dat het beste te vergelijken is met dat van de geëngageerde zangers Bod Dylan en Ferre Grignard.

HARREWAR LC 23 maart 1968
[...]  De filmn „To ! Grab The Ring" is in Amsterdam is in première gegaan. De Hindelooper Endeavours Four zitten er in. Hoofdrolspeler is Ben Carruthers Hij zit met een Engels meisje in een Londense bar wat te drinken. De Hindeloopers klinken dan op uit de jukebox." •

YouTube
Onderstaand clipje maakt ik een aantal jaren gelden. Met dank aan Harmen W.Glashouwer voor zijn audio-opname op geluids-cassette in de Feesttent te Hylpen in 1966. Roelof Valk ook bedankt voor de mix en de informatie. Bertus Penning Dzn voor het branden van de audio CD voor mij.
Het is een persoonlijk gekleurd clipje van Anske Smit.
----------
De easte kear, dat iek yn myn libben echte popmuzyk (live spiele) hearde wie yn Hotel Cafe de Hinde in Hylpen. By Keije en Lamkje. Uus burlied! Folgens my wie dot in 1963. Ut wie by de premiere van ut Hylper bandjen The Endeavours Four. Iek wie dea ut enige joenkjen oender de sechtin, twisken allegaer eldere lieud. Iek seet oene cola mei jin aalde frygesellen u.a. Oebele Amsterdam, Jelle Ligthart, jea seten om de roende taffel, oent bier!! Iek foant prachtich. Aalde stikken fan de Shadows (Hank B. Marvin) en Country & Western stikken, fan u.a Jim Reeves. Bertus (sologitoar) wie en ies jitte gek op de Shadows en Christ ( sanger en slaggitoar) destiids krekt werom uut Canada, broat de C&W ienfloeden derin. Op un seker moment, letter die iend, griepte my een hoand yn 't nekfol en ienenen loik buten de doar, op e haiven en op e streete! Ut wie mien mem (IJmkje van der Kooij 1910-2000): "Doe bliksemse joenge sistoe noal in de kroeg?! "Ties un skande"!! Op dien trottinde troch dyn mem uut de kroeg skoet ! Het een oagang!! Dot foant iek destiids as boan en het my heel lang dwos sitten. Letter hek ut jer pas fejoent! Jo wie ( yn de tradisje fan de blaauwe knoap) spoakbenauwt, dot iek op ut fekearde pad komme soe!
The Endeavours Four hewwe yn Noard Neederland een nemme opbauwt foar hylper dwoan, en dermei ut fier skopt!
Hirnest steet de hoes van jerre singeltjen Pretending. Dot wie ek de titelsong (Frans Meijts) fan de neederlaanse film mekke yn 1968 troch Nicolai van der Heyde, mei de yngelse titel To Grab The Ring. Op de hoes fan de singel stoane fan links nei rochts Douwe Penning, Bertus Penning, Luit Valk en Christ Penning.
Douwe en Christ binne da, Luite, (Hylpen) Christen Bertus (Snits) binne gelokkich jitte Alive & Kicking.zondag 20 december 2015

Hobby Wilde Hoorns

Kleindochter Skye Rosalie Smit (4) is een rendier aan het knippen, plakken en kleuren. Ze zegt dat de hoorns wel wat wild zijn, ik zeg dat dat het gewei heet. Niet, zegt ze heel serieus: "dat is een winkel" (Karwei)

zaterdag 19 december 2015

De Stad onzer Vaderen - Hindeloopen 1225-1950

Zo aan het eind van 2015 ga ik dagelijkse bloggen over het Hindeloopen van vroeger. De Stad van mijn Vader. Pure nostalgie!  Ik heb uit de oude doos verscheidene krantenartikelen gevonden. Die ga ik via mijn weblog opnieuw (aangepast) in omloop brengen. Vandaag begin ik met een bericht over een grote revue. In opdracht geschreven door Abe Brouwer. Veel Hylpers doen er - in mijn geboortejaar 1950 - aan mee. Mijn vader sprak er vaak anekdotisch over. Ik geloof niet dat dit prestigieuze project Hindeloopen 1225-1950 Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer) het succes is geworden wat men ervan verwachte. Er was te weinig draagvlak onder de hele bevolking.
Dit schreef de Heerenveense Koerier vooraf:

Hindeloopen 1225-1950. Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer)

Scene uit Hindeloopen De Stad onzer Vaderen
Zeventig jonge en oudere inwoners van alle gezindten uit Hindeloopen repeteren sedert 19 Juni iedere avond van 7.30—10 uur in een lokaal dat door een burger der stad ter beschikking is gesteld.

Groepsgewijze studeren ze en leren hun rol van stuurman, grootschipper, Amerikaan, burgemeester, bruid, bruidkleedster en visser. — Bij tienen, by twintigen, bij dertigen, vormen zij „het volk", „bruiloftsgasten" en „dansers".

Ze spreken, zingen, dansen, murmureren, juigen, iedere avond, blijifcoedig en met overgave, totdat de groepen, aaneengevoegd en ingelijst door de muziek die de directeur van het Hindelooper korps, componeerde — in ouverture, entre act en begeleiding — één groep vormen!

En ze spelen straks vier maal achtereen: ~De Stad onzer vaderen!"
woensdag 16 december 2015

Laatste werkdag in Antonius

Vandaag gaat ze als werknemer van het Sneker Antonius Ziekenhuis voor de laatste keer naar haar werk. Ze stopt vrijwillig, op 1 januari 2016 na een dienstverband van ruim 35 jaar De meeste mensen kennen haar als medisch secretaresse op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Margarite heeft bloemen bij Valentijn besteld en Peter appt:"Laatste ochtend. Wel even van genieten... Antonius mag dankbaar zijn voor alle inzet en toewijding die jij hebt laten zien al die jaren" Ik haal haar rond de klok van twaalven op. Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. Met een dappere en onverschrokken werkhouding stelde ze het belang van de patiënten altijd voorop. Pragmatisch en oplossingsgericht. Als het moest had ze lak aan overdreven voorschriften en onwerkbare protocollen. Ze rekte die op als dat in het belang van de patiënten was. Voor Hylpers heeft ze gedurende al die jaren - uiteraard binnen haar mogelijkheden - een zekere mate van coulance toegepast. Ze heeft een scherpe blik en een uitgesproken mening over politiek en samenleving. "Je moet je er zo-maar-niet van afmaken"! houdt ze mij steeds voor als ik mijn licht weer eens onder de korenmaat schijn te houden. Niet alleen in haar privé maar ook binnen de grenzen van haar werk heeft ze altijd het adagium van: je moet gewoon altijd zorgen dat de wereld een beetje beter wordt. 
Kijk.....en daarom zij we zo kneiter trots op haar. 
We gaan straks vooral door met genieten. Ook met het frivole motto: "Life is a Beach" kan zij uitstekend overweg. Komend voorjaar weer lekker bootje varen, Rocken in de Ziggo-en Heineken Music Hall, uitgaan, uitstapjes en natuurlijk genieten van onze kinderen, kleinkinderen, van onze familie en van jullie. 

dinsdag 15 december 2015

Dreksûger

Snits - Hjoed, op 'n simmerse desemberdei yn 2015 leit yn de Offenwierster Opfeart 'n Dreksûger te baggerjen. Moai wurk!

donderdag 10 december 2015

Douwe Bob - Guitarboys and Sendralovers

Sneek - Akoestisch (inhaal)optreden van Douwe Bob (Posthuma) in de Noorderkerk, woensdagavond. Samen met zijn maat tevens singer-songwriter van professie, Maurice van Hoek slaagde hij er in om mij en velen uit het publiek gedurende twee sets alert en bij de les te houden. Hun performance blonk uit door de individuele klasse van Douwe Bob en de naadloos passende en ondersteunende close harmony zang van Maurice. Natuurlijk zijn beide heren rasechte guitarboys. Liefhebbers van Sendraboots, een saillant detail, wat mij niet is ontgaan, maar dat terzijde. Het publiek bestond voor een groot deel uit mensen van buiten Sneek. Steenwijk en Stiens hoorde ik hier-en-daar murmelen. Bovendien wist niemand voor de afterparty een naam van een goede kroeg te scanderen. Eén bij-de-hand-teling noemde quasi zelfs "De Cowboy" als naam voor de meest Sneker trendy kroeg.
Deze diehard fans kenden Douwe's teksten van buiten en wisten met nagenoeg mathematische nauwkeurigheid waar de brug in de liedjes zat. Het klonk allemaal zoals ik het graag hoor. Americana uit de lage landen. Een paar steekwoorden die ik uit het publiek opving:  goed op elkaar ingespeeld, jong, puur, goede teksten, kippenvel-momenten, prachtige stem. Kortom een artiest met een  Bright Future en a long Road ahead.
Verrassend dat zo'n jonge gast - tussen zijn eigen songs door - een Ierse evergreen/traditional zingt en die bestempeld tot één de mooiste songs ever. Ooit hoopt hij op het niveau te komen om zelf een dergelijk liedje te schrijven. Kom op, Douwe je hebt The Looks, bent begiftigd met een prachtige warme stem waarmee je deze traditional - uit de negentiende eeuw en door velen gecoverd- een extra mooie emotionele dimensie mee geeft. Count your Blessings, Gast! Bij deze vertolking van The Butcher Boy werd ik geraakt en moest bij het horen van het tekstgedeelte uit het laatste couplet een traantje weg pinken. 
"Oh make my grave large, wide and deep
Put a marble stone at my head and feet
And in the middle a turtle dove
So the world may know I died of love"
In het voorprogramma speelde de Sneker singer-songwriter met de rurale naam Ivy. Hij heeft onlangs de singer-songwriter contest van de Kunstbende in de drie noordelijke provincies gewonnen. Lokaal is hij bekend van optredens bij Cafe Vellinga tijdens de Sneker Middach en bij Het Gesprek van Sneek.  
De prijs en de beloning  was een optreden in het voorprogramma van Douwe Bob. Yvi is een jonge man met een mooie stem. Een stem met meerdere mogelijkheden. Zijn liedjes ademen melancholie en verlangen. Zijn korte podium uitstraling vanavond was dromerig en bescheiden.

pics taken by Jeroen van der Kallenmaandag 7 december 2015

Sint en Sneek zijn ondeelbaar

Sneek, 5 december '15. Arend Blauw van de gelijknamige Sneker Grimeer-studio hier uiterst geconcentreerd in actie om Sint en Piet weer tip-top af te leveren voor een gezellig en succesvol bezoek aan de karate-welpen van  Sportclub FenF uit Sneek.
Het is teleurstellend, dat Sint en Piet voor het 70+ 
‘Groat Sneker Sinteklazefeest’ door een bedrijf van buiten Sneek werd gegrimeerd.
Dat moet volgend jaar maar eens anders...vrienden!
Laten we de goede traditie van de Sneker Snitterklaas: het elkaar gunnen en het delen, niet overboord van de Stoomboot gooien!

zondag 6 december 2015

Groene Domp


Sneek - Groene Dijk, De Domp. 
Een beetje natuur in de stad. Zeg nou zelf,.....toch een veel beter gezicht, duurzamer en meer biodiversiteit (plantjes en beestjes) als die aangeharkte en gladgeschoren plantsoentjes. 
Bovendien vergt dit extensieve beheer veel minder onderhoud. 

donderdag 3 december 2015

Een Gibson in een Doosje


Onlangs beleefden Peter en ik een avonduurtje in buitengewone quality-time bij de GuitarFarm, gevestigd in een buurtschap met de naam Doosje. Een naam voor een woonplaats van een bijzonder iemand met een bijzonder gitaarmagazijn. In een soort Midden Aarde van de Kop van Overijssel. Het sleutelwoord van deze rendez-vous in droom-duister Doosje was een Gibson. Voor niet kenners onder mijn bloglezers zijn gitaren van het merk Gibson in onze kringen met afstand de Rolls Royce's onder de elektrische gitaren. De eigenaar van deze Guitar Farm wachtte ons op - samen met zijn hond Johnny - aan de enige weg die het buurtschap rijk is. De ingang van zijn gitaarboerderij is gelegen aan één van de donkere dreven van het toverachtige landschap van Noord-West Overijssel. Onze werkschuwe digitale navigatie-butler had zich inmiddels geruime tijd van zijn primaire taak gekweten. Hij verschanste zich in het dashboard in een volhardende winter-slaap-modus. De boerderij aan de Zomerweg met zijn vele vertrekken, ingericht als gitaarmagazijn is uniek in zijn soort. Naast de gastheren, de indrukwekkende collectie gitaren, de warmte en de geur van brandende houtkachels in elk vertrek, is de bijzondere sfeer van dit alles, ontwapenend.
In deze Overijsselse omgeving van The Lord of the Guitars zou het dus deze avond gebeuren. De tot in subtiele details uitgewerkte trade van ‪beide heren was vermakelijk om mee te maken. Die laat zich niet gemakkelijk beschrijven. Twee gitaar freaks die elkaar blindelings vinden. Peter's Gibson‬ SG Z series tegen een Gibson Explorer uit de collectie van de Guitar Farm. Peter's all time favorite is geoormerkt met levenstekst: "Your guitar was made at the Nashville Plant, TN, USA August 23rd, 2006 Production Number: 80  Gibson: Nashville"  Een literaire tekst die gekoppeld is aan een gitaar om in te lijsten. Gitaren blijven altijd zorgen voor dierbare herinneringen aan mensen.

The Lords of the Guitars, with Johnny in front
The Last Blast of the Gibson SG - Z

First blast of the  Gibson Explorer