zondag 27 december 2015

donderdag 24 december 2015

Feestelijke Opening van het Badseizoen Hindeloopen 1912

Badpaviljoen Hindeloopen; al meer dan een eeuw lang een bron van inspiratie!
bron: Leeuwarder Courant 13 juni 1912
Feestelijke opening van het badseizoen Hindeloopen.

Reeds vroeg in den voormiddag, zoo schrijft men ons heden, hadden sommige ingezetenen de vlag uitgestoken en was er een ongewone bedrijvigheid in ons stedeke, was de badtent versierd en had het strand door het aanbrengen van kleedkamertjes en strandstoelen enz. het aanzien eener; badplaats gekregen. Per spoor en fiets kwamen belangstellenden aan. Te ongeveer 2 uur stelde de optocht met muziek zich op en werden de raadsleden van het gemeentehuis afgehaald. Na aankomst in de badtent hield de voorzitter der vereeniging, ds. A. de Jong, de inleidingsrede, waaruit we kortelijk het volgende aanstippen. Hij zeide, dat de openingsdag der nieuwe badplaats voor Hindeloopen een gewichtige dag was, wijl deze badplaats de eenige op de kust der Zuiderzee is. Met vertrouwen wordt de goede zaak begonnen. De zee is alle eeuwen door de geefster van goede gaven voor Hindeloopen geweest. Spreker herinnerde aan het groote verleden van Hindeloopen als koopstad, Hanzestad; rijkdom en weelde was eens haar deel. De gelegenheid tot baden is gevaarloos, op het bij eb breede strand mooi, romantisch. Moge het klein begin spoedig tot een flinke badplaats opbloeien en het gevolg zal zijn, opleving en welvaart voor Hindeloopen. Spreker zei dank aan het dijksbestuur voor de welwillendheid, aan het gemeentebestuur voor dc verleende subsidie en aan vele anderen voor de hulp en medewerking in deze zaak., Hierna geschiedde de officieele opening door den burgemeester en namen de kinderspelen een aanvang. Nader seint men ons: Honderden vreemdelingen zijn per wagen, fiets en spoor nog aangekomen. In den stoet waren acht dames en een klein meisje in oud- Hindelooper cost
uum. Af en toe worden kiekjes genomen. Bij het mooie weer is het strand prachtig.woensdag 23 december 2015

Noodweer in Hindeloopen

Hindeloopen 12 augustus 1938 
ANP Nieuwsbericht 
De omgeving van HINDELOOPEN is tegen het eind van den middag geteisterd- door een ongekend noodweer. Uit de richting van het IJSSELMEER kwam een wervelwind opzetten, welke rondom het stadje trok, alles grijpend, wat hem in den weg kwam. Een grote zwarte zuil, gevolgd door een kleine, zweepte door het land; alles werd omhoog gezogen: het water ui de vaart, de mest van het land, vee in de weide. Van 35 runderen op een wel werden 33 door de kracht van de hoos in een sloot geworpen. Arbeiders, die waren gaan schuilen voor het noodweer, vonden bij terugkomst niets terug van kruiwagens, hout en gereedschap HINDELOOPEN zelf had zwaar te lijden van zware regen- en hagelbuien. Alle vensters, welke op de Oostkant lagen, werden door hagelstenen als duiveneieren zoo groot, vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich echter gelukkig niet voor.

dinsdag 22 december 2015

Met de A.V.R.O. in Hindeloopen 1950

Heerenveense Courier 5 augustus 1950

Met de A.V.R.O. in Hindeloopen


Gerke Mulder
Hindeloopen, de aanstonds feestende stad in Frieslands uiterste Zuidwesten, heeft deze week niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad, Toen we gisteren, Vrijdag, in de kleurige toonkamer van de fa. Roosjen waar allerlei nieuw-oud Hylper meubilair tot kopen lokt, de laatste bladzijden van het trouw bijgehouden gastenboek doorbladerden, dachten we een ogenblik, dat U.N.O. een geheime vergadering had gehouden in Frieslands elfde stede. Het wemelde namelijk van buitenlandse persoons- en plaatsnamen, waarvan Tel Aviv zeker wel de verste was. Toen we echter tevergeefs de naam Malik zochten moesten we wel aannemen, dat een invasie van ander karakter Hindeloopen had aangedaan en dat bleek ook het geval te zijn. De namen behoorden n.l. toe aan een 150-tal studenten in de rechtsgeleerdheid die ter gelegenheid van een internationaal congres ook Friesland hadden aangedaan.

Gisteren beleefde het stedeke een tweede invasie, maar dit bestond uit een hesl wat kleiner aantal personen en wel geteld twee grijze auto's zij het dat de ene, die de letters NRU droeg, wel een zeer formidabele wagen was. U hebt het natuurlijk al begrepen: de radio was naar Hindeloopen gekomen en wel in de vorm van een geluidswagen van de Radio Unie en een reportageauto van de AVRO, die de bekende reporter drs. Jonker en de heer Post, redacteur van de Radiobode, naar de 725-jarige had gebracht. In Hilversum had men ook van de grote plannen gehoord die er in Hylpen bestaan en men kwam nu opnamen maken die bestemd waren voor een speciaal geschreven klankbeeld, getiteld: De elfde der steden, dat Donderdag 17 Augustus 's avonds om 7 uur „de lucht ingaat" om het met 'n radio-term te zeggen. De uitzending zal om 7.25 geëindigd zijn. Vijf en twintig minuten lijkt lang, maar in Hindeloopen bleek de „stuff" zo rijk voorhanden, dat er 6 platen werden volgedraaid. Natuurlijk wordt daaruit in de studio het beste uitgekozen en dat krijgt dan een plaatsje in het tekstschema dat aan het klankbeeld ten grondslag ligt.

Hindeloopen liet zich van zijn beste zijde zien. De buien waren overgedreven en er stond een frisse bries uit zee die de lucht schóonveegde, de drogende netten in de haven deed bollen en de weg vrijmaakte voor een tintelend zonnetje dat grote stukken licht over de schoongewassen huisjes wierp.
De hoge toren van stropakken die op de Niëste stond opgestapeld, bestemd voor het achter het stadhuis gelegen feestterrein, blonk als goud en een blank jacht met Hollandse vakantiegangers in de „Dyksfaet" straalde van het licht. Zoals de natuur was, zo waren de mensen. Burgemeester Stallinga, hoewel ongesteld en op dokters advies „rustig thuis", liet geen verstek gaan en hield in de gezellige ambtskamer een praatje over de aanstaande feestelijkheden. Met gerechtigde trots kon hij vertellen, hoe heel Hylpen meeleeft en meewerkt. Schilders en timmerlui verven en hameren 's avonds prodeo aan coulissen en Bühne, avond aan avond wordt er gerepeteerd om in het openluchtspel De stad onzer vaderen, dat Abe Brouwer heeft geschreven, de glans van het oude Hindeloopen vier avonden lang nog eens in al zijn grootheid te doen herleven. Abe zelf kwam ook voor de microfoon. Attente commissieleden hadden hem opgeroepen en zo kon hij vertellen, hoe zijn stuk tot stand kwam en wat het inhoudt een grootse revue van het oud-stedelijke leven, wording, bloei en ook de tragiek van het afsterven, maar toch culminerend in de pronk en het stijlvolle leven der Gouden Eeuw. Een stuk waarin de moderne tijd telkens even spreekt in de kleurige figuren van de Leugenbank-filosofen die tussen de historische scènes hun woordje spreken. Ondanks de Hollandse naam is het stuk in het Fries geschreven, zij het met een verdienstelijke Hollandse proloog en toelichtende lussenteksten. Deze proloog wordt gesproken door de Ned. Herv. predikant, waaruit men ziet dat werkelijk de hele stadsgemeenschap (naar Dievers voorbeeld) meedoet. Hindeloopen kranig Stedelijk Muziekkorps begeleidt en speelt de door directeur De Boer bij het spel geschreven muziek.

„Abe", die ook de regie van het stuk voert, kreeg intussen nog gelegenheid in een korte historische scène die het klankbeeld bevat, de rol van de 17de eeuwse waard van „De Zwaan" te vervullen, wat hem in de tot gelagkamer gemetamorfoseerde werkplaats van de fa. Roosjen maar glad afging!
Daar verscheen ook Gerke Mulder, kapitein van de reddingboot C. A. den Tex, die er rond voor uitkwam, dat hij graag wou opschieten, omdat hij zijn middagslaapje niet graag miste. Tot zover

maandag 21 december 2015

Endeavours Four Beatband uit Hindeloopen

Friese  Koerier 22 februari 1967
Endeavours four” beste beatgroep van het Noorden
HINDELOOPEN — De beatgroep „Endeavours four" heeft de eerste ronde gewonnen voor de drie noordelijke provincies van het Inter-fan muziek - expres beatfestival om het kampioenschap van Nederland.
De tweede ronde en finale vinden plaats op zaterdag 25 februari in dancing „De Kruisweg" te Marum. Daar zullen onder anderen „Ruby" en „Dave", die kort geleden uit Engeland zijn teruggekeerd, optreden. Zij hebben een repertoire dat het beste te vergelijken is met dat van de geëngageerde zangers Bod Dylan en Ferre Grignard.

HARREWAR LC 23 maart 1968
[...]  De filmn „To ! Grab The Ring" is in Amsterdam is in première gegaan. De Hindelooper Endeavours Four zitten er in. Hoofdrolspeler is Ben Carruthers Hij zit met een Engels meisje in een Londense bar wat te drinken. De Hindeloopers klinken dan op uit de jukebox." •

YouTube
Onderstaand clipje maakt ik een aantal jaren gelden. Met dank aan Harmen W.Glashouwer voor zijn audio-opname op geluids-cassette in de Feesttent te Hylpen in 1966. Roelof Valk ook bedankt voor de mix en de informatie. Bertus Penning Dzn voor het branden van de audio CD voor mij.
Het is een persoonlijk gekleurd clipje van Anske Smit.
----------
De easte kear, dat iek yn myn libben echte popmuzyk (live spiele) hearde wie yn Hotel Cafe de Hinde in Hylpen. By Keije en Lamkje. Uus burlied! Folgens my wie dot in 1963. Ut wie by de premiere van ut Hylper bandjen The Endeavours Four. Iek wie dea ut enige joenkjen oender de sechtin, twisken allegaer eldere lieud. Iek seet oene cola mei jin aalde frygesellen u.a. Oebele Amsterdam, Jelle Ligthart, jea seten om de roende taffel, oent bier!! Iek foant prachtich. Aalde stikken fan de Shadows (Hank B. Marvin) en Country & Western stikken, fan u.a Jim Reeves. Bertus (sologitoar) wie en ies jitte gek op de Shadows en Christ ( sanger en slaggitoar) destiids krekt werom uut Canada, broat de C&W ienfloeden derin. Op un seker moment, letter die iend, griepte my een hoand yn 't nekfol en ienenen loik buten de doar, op e haiven en op e streete! Ut wie mien mem (IJmkje van der Kooij 1910-2000): "Doe bliksemse joenge sistoe noal in de kroeg?! "Ties un skande"!! Op dien trottinde troch dyn mem uut de kroeg skoet ! Het een oagang!! Dot foant iek destiids as boan en het my heel lang dwos sitten. Letter hek ut jer pas fejoent! Jo wie ( yn de tradisje fan de blaauwe knoap) spoakbenauwt, dot iek op ut fekearde pad komme soe!
The Endeavours Four hewwe yn Noard Neederland een nemme opbauwt foar hylper dwoan, en dermei ut fier skopt!
Hirnest steet de hoes van jerre singeltjen Pretending. Dot wie ek de titelsong (Frans Meijts) fan de neederlaanse film mekke yn 1968 troch Nicolai van der Heyde, mei de yngelse titel To Grab The Ring. Op de hoes fan de singel stoane fan links nei rochts Douwe Penning, Bertus Penning, Luit Valk en Christ Penning.
Douwe en Christ binne da, Luite, (Hylpen) Christen Bertus (Snits) binne gelokkich jitte Alive & Kicking.zondag 20 december 2015

Hobby Wilde Hoorns

Kleindochter Skye Rosalie Smit (4) is een rendier aan het knippen, plakken en kleuren. Ze zegt dat de hoorns wel wat wild zijn, ik zeg dat dat het gewei heet. Niet, zegt ze heel serieus: "dat is een winkel" (Karwei)

zaterdag 19 december 2015

De Stad onzer Vaderen - Hindeloopen 1225-1950

Zo aan het eind van 2015 ga ik dagelijkse bloggen over het Hindeloopen van vroeger. De Stad van mijn Vader. Pure nostalgie!  Ik heb uit de oude doos verscheidene krantenartikelen gevonden. Die ga ik via mijn weblog opnieuw (aangepast) in omloop brengen. Vandaag begin ik met een bericht over een grote revue. In opdracht geschreven door Abe Brouwer. Veel Hylpers doen er - in mijn geboortejaar 1950 - aan mee. Mijn vader sprak er vaak anekdotisch over. Ik geloof niet dat dit prestigieuze project Hindeloopen 1225-1950 Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer) het succes is geworden wat men ervan verwachte. Er was te weinig draagvlak onder de hele bevolking.
Dit schreef de Heerenveense Koerier vooraf:

Hindeloopen 1225-1950. Historisch Spel „De Stad onzer Vaderen”. (Abe Brouwer)

Scene uit Hindeloopen De Stad onzer Vaderen
Zeventig jonge en oudere inwoners van alle gezindten uit Hindeloopen repeteren sedert 19 Juni iedere avond van 7.30—10 uur in een lokaal dat door een burger der stad ter beschikking is gesteld.

Groepsgewijze studeren ze en leren hun rol van stuurman, grootschipper, Amerikaan, burgemeester, bruid, bruidkleedster en visser. — Bij tienen, by twintigen, bij dertigen, vormen zij „het volk", „bruiloftsgasten" en „dansers".

Ze spreken, zingen, dansen, murmureren, juigen, iedere avond, blijifcoedig en met overgave, totdat de groepen, aaneengevoegd en ingelijst door de muziek die de directeur van het Hindelooper korps, componeerde — in ouverture, entre act en begeleiding — één groep vormen!

En ze spelen straks vier maal achtereen: ~De Stad onzer vaderen!"
woensdag 16 december 2015

Laatste werkdag in Antonius

Vandaag gaat ze als werknemer van het Sneker Antonius Ziekenhuis voor de laatste keer naar haar werk. Ze stopt vrijwillig, op 1 januari 2016 na een dienstverband van ruim 35 jaar De meeste mensen kennen haar als medisch secretaresse op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Margarite heeft bloemen bij Valentijn besteld en Peter appt:"Laatste ochtend. Wel even van genieten... Antonius mag dankbaar zijn voor alle inzet en toewijding die jij hebt laten zien al die jaren" Ik haal haar rond de klok van twaalven op. Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. Met een dappere en onverschrokken werkhouding stelde ze het belang van de patiënten altijd voorop. Pragmatisch en oplossingsgericht. Als het moest had ze lak aan overdreven voorschriften en onwerkbare protocollen. Ze rekte die op als dat in het belang van de patiënten was. Voor Hylpers heeft ze gedurende al die jaren - uiteraard binnen haar mogelijkheden - een zekere mate van coulance toegepast. Ze heeft een scherpe blik en een uitgesproken mening over politiek en samenleving. "Je moet je er zo-maar-niet van afmaken"! houdt ze mij steeds voor als ik mijn licht weer eens onder de korenmaat schijn te houden. Niet alleen in haar privé maar ook binnen de grenzen van haar werk heeft ze altijd het adagium van: je moet gewoon altijd zorgen dat de wereld een beetje beter wordt. 
Kijk.....en daarom zij we zo kneiter trots op haar. 
We gaan straks vooral door met genieten. Ook met het frivole motto: "Life is a Beach" kan zij uitstekend overweg. Komend voorjaar weer lekker bootje varen, Rocken in de Ziggo-en Heineken Music Hall, uitgaan, uitstapjes en natuurlijk genieten van onze kinderen, kleinkinderen, van onze familie en van jullie. 

dinsdag 15 december 2015

Dreksûger

Snits - Hjoed, op 'n simmerse desemberdei yn 2015 leit yn de Offenwierster Opfeart 'n Dreksûger te baggerjen. Moai wurk!

donderdag 10 december 2015

Douwe Bob - Guitarboys and Sendralovers

Sneek - Akoestisch (inhaal)optreden van Douwe Bob (Posthuma) in de Noorderkerk, woensdagavond. Samen met zijn maat tevens singer-songwriter van professie, Maurice van Hoek slaagde hij er in om mij en velen uit het publiek gedurende twee sets alert en bij de les te houden. Hun performance blonk uit door de individuele klasse van Douwe Bob en de naadloos passende en ondersteunende close harmony zang van Maurice. Natuurlijk zijn beide heren rasechte guitarboys. Liefhebbers van Sendraboots, een saillant detail, wat mij niet is ontgaan, maar dat terzijde. Het publiek bestond voor een groot deel uit mensen van buiten Sneek. Steenwijk en Stiens hoorde ik hier-en-daar murmelen. Bovendien wist niemand voor de afterparty een naam van een goede kroeg te scanderen. Eén bij-de-hand-teling noemde quasi zelfs "De Cowboy" als naam voor de meest Sneker trendy kroeg.
Deze diehard fans kenden Douwe's teksten van buiten en wisten met nagenoeg mathematische nauwkeurigheid waar de brug in de liedjes zat. Het klonk allemaal zoals ik het graag hoor. Americana uit de lage landen. Een paar steekwoorden die ik uit het publiek opving:  goed op elkaar ingespeeld, jong, puur, goede teksten, kippenvel-momenten, prachtige stem. Kortom een artiest met een  Bright Future en a long Road ahead.
Verrassend dat zo'n jonge gast - tussen zijn eigen songs door - een Ierse evergreen/traditional zingt en die bestempeld tot één de mooiste songs ever. Ooit hoopt hij op het niveau te komen om zelf een dergelijk liedje te schrijven. Kom op, Douwe je hebt The Looks, bent begiftigd met een prachtige warme stem waarmee je deze traditional - uit de negentiende eeuw en door velen gecoverd- een extra mooie emotionele dimensie mee geeft. Count your Blessings, Gast! Bij deze vertolking van The Butcher Boy werd ik geraakt en moest bij het horen van het tekstgedeelte uit het laatste couplet een traantje weg pinken. 
"Oh make my grave large, wide and deep
Put a marble stone at my head and feet
And in the middle a turtle dove
So the world may know I died of love"
In het voorprogramma speelde de Sneker singer-songwriter met de rurale naam Ivy. Hij heeft onlangs de singer-songwriter contest van de Kunstbende in de drie noordelijke provincies gewonnen. Lokaal is hij bekend van optredens bij Cafe Vellinga tijdens de Sneker Middach en bij Het Gesprek van Sneek.  
De prijs en de beloning  was een optreden in het voorprogramma van Douwe Bob. Yvi is een jonge man met een mooie stem. Een stem met meerdere mogelijkheden. Zijn liedjes ademen melancholie en verlangen. Zijn korte podium uitstraling vanavond was dromerig en bescheiden.

pics taken by Jeroen van der Kallenmaandag 7 december 2015

Sint en Sneek zijn ondeelbaar

Sneek, 5 december '15. Arend Blauw van de gelijknamige Sneker Grimeer-studio hier uiterst geconcentreerd in actie om Sint en Piet weer tip-top af te leveren voor een gezellig en succesvol bezoek aan de karate-welpen van  Sportclub FenF uit Sneek.
Het is teleurstellend, dat Sint en Piet voor het 70+ 
‘Groat Sneker Sinteklazefeest’ door een bedrijf van buiten Sneek werd gegrimeerd.
Dat moet volgend jaar maar eens anders...vrienden!
Laten we de goede traditie van de Sneker Snitterklaas: het elkaar gunnen en het delen, niet overboord van de Stoomboot gooien!

zondag 6 december 2015

Groene Domp


Sneek - Groene Dijk, De Domp. 
Een beetje natuur in de stad. Zeg nou zelf,.....toch een veel beter gezicht, duurzamer en meer biodiversiteit (plantjes en beestjes) als die aangeharkte en gladgeschoren plantsoentjes. 
Bovendien vergt dit extensieve beheer veel minder onderhoud. 

donderdag 3 december 2015

Een Gibson in een Doosje


Onlangs beleefden Peter en ik een avonduurtje in buitengewone quality-time bij de GuitarFarm, gevestigd in een buurtschap met de naam Doosje. Een naam voor een woonplaats van een bijzonder iemand met een bijzonder gitaarmagazijn. In een soort Midden Aarde van de Kop van Overijssel. Het sleutelwoord van deze rendez-vous in droom-duister Doosje was een Gibson. Voor niet kenners onder mijn bloglezers zijn gitaren van het merk Gibson in onze kringen met afstand de Rolls Royce's onder de elektrische gitaren. De eigenaar van deze Guitar Farm wachtte ons op - samen met zijn hond Johnny - aan de enige weg die het buurtschap rijk is. De ingang van zijn gitaarboerderij is gelegen aan één van de donkere dreven van het toverachtige landschap van Noord-West Overijssel. Onze werkschuwe digitale navigatie-butler had zich inmiddels geruime tijd van zijn primaire taak gekweten. Hij verschanste zich in het dashboard in een volhardende winter-slaap-modus. De boerderij aan de Zomerweg met zijn vele vertrekken, ingericht als gitaarmagazijn is uniek in zijn soort. Naast de gastheren, de indrukwekkende collectie gitaren, de warmte en de geur van brandende houtkachels in elk vertrek, is de bijzondere sfeer van dit alles, ontwapenend.
In deze Overijsselse omgeving van The Lord of the Guitars zou het dus deze avond gebeuren. De tot in subtiele details uitgewerkte trade van ‪beide heren was vermakelijk om mee te maken. Die laat zich niet gemakkelijk beschrijven. Twee gitaar freaks die elkaar blindelings vinden. Peter's Gibson‬ SG Z series tegen een Gibson Explorer uit de collectie van de Guitar Farm. Peter's all time favorite is geoormerkt met levenstekst: "Your guitar was made at the Nashville Plant, TN, USA August 23rd, 2006 Production Number: 80  Gibson: Nashville"  Een literaire tekst die gekoppeld is aan een gitaar om in te lijsten. Gitaren blijven altijd zorgen voor dierbare herinneringen aan mensen.

The Lords of the Guitars, with Johnny in front
The Last Blast of the Gibson SG - Z

First blast of the  Gibson Explorer


dinsdag 24 november 2015

Het Antwoord op de Hamvraag

De hamvraag om door te gaan voor een kans naar 
de hoofprijs: de Ipad.
Welk kunstwerk wordt hier in Sneek nabijheid van de Dompsluis aangelegd?
Het antwoord luidt een klünplak voor de schaatsers.

Een Domestieke Nabrander/Opwarmer

Nog even een nabrander over mijn pas aangeschafte pelletkachel en een opwarmertje voor de komende klimaattop in Parijs. Hoe kan het dat het gebruik/de verbranding van biomassa (lees: de pellets in mijn kachel ) toch bijdraagt aan beperking van de CO2-uitstoot? Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, gas en olie komt CO2 vrij die al zo lang was opgeslagen, dat die eigenlijk geen deel meer uitmaakte van de CO2-kringloop op aarde. Ook bij de verbranding van biomassa (lees in mijn geval pellets) komt CO2 vrij, maar hier gaat het om CO2 die pas kort geleden door de planten aan de atmosfeer is onttrokken. Bovendien wordt de CO2 direct weer opgenomen door de nieuwe bomen en gewassen die weer worden aangeplant. Zo ontstaat een gesloten kringloop van CO2-uitstoot en -opname. Nou sù

Zie de Maan schijnt door de bomen en de 110 KV lijn

Sneek - Pasfear. Zie de Maan schijnt door de bomen en door de 110 KV lijn

maandag 23 november 2015

zondag 22 november 2015

Impressie Kata Peter Kool Smit at the Mas Oyama Memorial RoemeniëBovenstaand filmpje van Sensei Peter Kool Smit geeft je een globale indruk
van het fenomeen Kata in de Kyokushin Karate Wereld van Masutatsu Oyama.
Deze Kata leverde Peter zaterdag j.l. een derde plaats op de Masutatsu Memorial in Transsylvanië/Roemenië .

Een Sneker Karate/Kata Stylist in Transsylvanië - Romania

De definitie van een Kata lees je HIER
Prachtig, die humor van +Peter Kool Smit : Another day at the office.... Scored a 3 rd place in ‪#‎Kyokushin‬ Kata today at the 7th ‪#‎European‬ Mas Oyama Memorial Cup in ‪#‎Sibiu‬ ‪#‎Transylvania‬ ‪#‎Romania‬ and 5th place in countries best results

zaterdag 21 november 2015

Blijf Kritisch !


Dit is Paul Hartog. Hij is sinds geruime tijd educator bij de NHL en Stenden in Leeuwarden. Hij heeft zowel privé als professioneel het kritische denken als vak en tot persoonlijke kunst verheven. Paul is voornemens dit op de één-of-andere-manier verder uit te dragen. Belle Smit Dijkstra van de Business Studio  te Sneek, introduceerde Paul's presentatie donderdag j.l. als opmaat naar Inspirationday 2016. Paul lichtte een tipje van de sluier tijdens zijn eerste les Critical Thinking voor beginners. Een select publiek van ongeveer vijftien personen stelde zich open en ten doel om hun (persoonlijke) communicatie in de ruimste zin van het woord te verbeteren. Het gaat om belangrijke elementen zoals verbetering van argumentatie, kritische houding, het herkennen van drogredenen uit o.a. de reclame, de politiek enzovoort. De inzichten uit Critical Thinking zijn belangrijke bouwstenen en een absolute must voor iedereen die de hedendaagse politieke propaganda, de om je oren vliegende foute reclame en andere misleidende berichten in de media, beter wil herkennen. De lessen van Paul Hartog dragen daar zeker een steentje toe bij. Je herkent gebrekkig geformuleerde argumenten en leert je standpunt beter te beargumenteren. Dat levert zonder meer een positieve bijdrage aan een betere communicatie.


maandag 16 november 2015

Kunstenaar Meine Visser gaat viraal

Meine Visser is een Hylper kunstenaar. Ik vind zijn werk bijzonder. In 2012 nam ik een vluchtig kijkje in zijn atelier aan de Buren en schreef er een blogje over. Lees hier . Kijk hier voor de foto's. Sinds kort is er deel deel van zijn werk gerubriceerd op een heuse website. De foto van Meine in zijn atelier is van mijn hand!
Hij is geboren in Workum (16-04-1946). Zijn vader, grootvader en overgrootvader waren allen pottenbakkers. Zijn hele familie heeft het Friese kerfsnee aardewerk gemaakt. In een pand aan de Buren te Hindeloopen is zijn vader in 1954 een pottenbakkerij begonnen. Naast het werk als pottenbakker is hij ook Hindelooper schilderwerk gaan maken en later ook doeken en panelen. 
Naar de website van Meine Visser

zondag 15 november 2015

Memphis Depay en de Hoofddeksels in Sneek

Wat deed Memphis Depay op zijn vrije zaterdagmiddag op het Zuidersportpark te Sneek?
Hij was met meerdere hoofddeksel adepten aanwezig tijdens de topklasse wedstrijd O.N.S.BosoSneek tegen v.v.Barendrecht.Uitslag 2-0

vrijdag 13 november 2015

Waarom hoort Hylper Zwartepiet in Harper's Bazaar?


Rien showt een Hylper noviteit.
Een maat-kostuum met een historische twist
en met een knipoog naar
de authentieke Hylper klederdracht .
Historische twist in traditie.
Hylpers houden van innovatie in hun traditie. Vorig jaar was het weer raak bij de intocht van Sinterklaas! Met een mogelijke "twist" naar die buitengewoon vervelende landelijke-zwarte-pieten-discussie was er vijf december in het oude Zuiderzee stadje sprake van een absolute noviteit. Nieuws voor wie er oog voor heeft! Voor één van de Pieten uit het gezelschap van de oude Bisschop was een speciaal maatpak gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op de manliëdeklaen (mannelijk kostuum) van de traditionele Hylper klederdracht. De (steek) hoed, halsdoek, het aantal van drie-en-dertig zilveren knopen, de zilveren gesp op de schoenen en de stoffen-keuze zijn enkele in het oog springende kenmerken. Bovendien zie je in de vorm van het manliëdepak terug, Hylper stoffen (sits) en de motieven van de Hylper Flagge completeren het geheel.

Nabrander in traditie.
Vijf december wordt dit jaar weer zoals vanouds. Net zoals vroeger wordt het vuur in de meeste Hindelooper huizen pas op 12 november aangestoken om hun woonkamers te verwarmen, wat de temperatuur ook moge zijn. Dat typische Hylper gebruik viel de Fransman P. J. Gauthier-Stirum al op toen hij halverwege de achttiende eeuw het met zijn Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinciën (Bornmeer - Tresoar) het stadje bezocht,
Wij zetten nu deze unieke traditie thuis voort in de vorm van het stoken van onze moderne milieuvriendelijke pelletkachel. Je kunt altijd ergens mee (opnieuw) beginnen, nietwaar?
Zwarte Piet krijgt 5 december weer windje tegen op de Hylperhavenkade

woensdag 11 november 2015

De Charme van Huizen-in-een-Rij

Best een aardig detail-beeld van de wijk de Oudvaart in Sneek. Bij de aanleg en de bouw van deze woonwijk schreef ik ooit een buitengewoon licht ironisch stukje over de toen meest recente uitbreiding van Sneek. Lees dat  hier
Let vooral op de reactie van kennelijk één van de eerste bewoners in die nog kale wijk. Hij wist toen (nog) wat hem met de banken-krediet-crisis boven het hoofd zou hangen......

maandag 9 november 2015

Een pelletkachel, het begin is er.....

Het draait altijd maar weer om de inhoud van die inspirerende Michael Jackson's song "Man in the Mirror". Zo'n verhaal van verbeter de wereld en begin bij je zelf. Het zijn meestal anderen, die dit vaak terecht tegen/over je zeggen. In het kader van deze maandag-morgen keek ik maar weer eens in de spiegel. Iets wat ik normaal nooit doe, tenzij het om bewust ijdele motieven gaat. Terwijl ik keek gebeurde er niet zoveel, maar wel genoeg om de wereld een fractie te verbeteren. Onlangs schaften wij ons deze pelletkachel* aan voor de bijzonder behaaglijke verwarming van de komende winterdagen. De romantische beleving van de gezellige winteravond schemeringen zo voor Sint Maarten, Sinterklaas, Advent, Kerst, Oud&Nieuw, Drie Koningen enzovoort staan weer voor de deur. Het nuttige verbinden met het aangename.
Ik stook nu in ieder geval milieuvriendelijk en CO2 neutraal. Dus het begin is er.
Er zijn nog genoeg allerlei zaken om elke dag mee te beginnen. Wanneer beginnen jullie?

*Pelletkachels zijn moderne volautomatisch gestuurde verbrandingskachels (een soort elektronische houtkachel), waarin houtpellets verbrand worden. Door de interne geavanceerde techniek hebben pelletkachels een optimale verbranding en een zeer hoog rendement, zodat een woning of pand op milieuvriendelijke en zeer betaalbare wijze verwarmd kan worden. Door de optimale verbranding kan zelfs over een CO2 neutrale verbranding worden gesproken. Dit is echter alleen maar mogelijk met een hoogwaardige pelletkachel of pelletcvketel. Het woord pellet in pelletkachel staat voor de (biomassa) brandstof die wordt gebruikt. Pellet is een ander woord voor korrel. In feite is het dus een houtkorrel-kachel.    
De Pellets zijn kleine staafjes hout die onder hoge druk zijn samengeperst. Ze worden gemaakt uit zaagsel en afval van schoon resthout uit de houtindustrie. Er worden géén toevoegingen gebruikt, en er worden ook geen bomen voor gekapt (alleen die voor uitdunning van het bos gekapt moeten worden). De pelletkorrels bieden vele voordelen, zoals een zeer laag vochtgehalte, slechts 0,5% as en de mogelijkheid om in een geautomatiseerde pelletkachels te worden gebruikt.

zondag 8 november 2015

G r e n s p a a l


Selfie, letterlijk voor (grens)paal staan in Hindeloopen (L) en Workum (R).
Hulde voor de Stichting Stadsherstel Hindeloopen. Door hun renovatie is deze grenspaal in oude luister hersteld.

maandag 2 november 2015

Mist(y)nSnits

One misty morning, I gonna, gonna write, gonna write your name in the sky One misty morning...I'm gonna write your name in the sky

uit:
Somebody will know someday. 
C+B
Kleinzand

Kleinzand

Domp 2

Domp 2

zaterdag 31 oktober 2015

Voetbaljongens

Op de tribune tijdens ONS Boso Sneek - DVS'33 Ermelo eindstand 1-1
vlnr Erik Lourens Welsrijp,  Anske Smit Buro InteralphanskeNL  en alias de Sneker Weerman, Dirk van der Meer.

zondag 25 oktober 2015

donderdag 22 oktober 2015

Randy Newman in de Oosterpoort


I wrote this song for my first Wif,  when I married my second 
Morgenavond RandyNewman Opoort samenmet @peterkoolsmit https://t.co/ltWoekLuhL
Posted by Anske Smit on donderdag 22 oktober 2015

zondag 18 oktober 2015

Gemeenteraadsleden Súd West Fryslân zetten zich in als Waterpoortcup vrijwilliger.

We weten het allemaal. Zonder die broodnodige vrijwilligers komt er in de BV Nederland in allerlei opzichten weinig tot niets van de grond. Ik denk dan met name aan cultuur en sport, de belangrijkste pijlers van onze samenleving. De traditionele Waterpoort Cup - het belangrijkste Internationale Kyokushin Karate toernooi in Nederland - werd zaterdag in Sneek dankzij de inzet en de toewijding van tientallen vrijwilligers weer een eclatant succes. Wat levert zo'n internationaal toernooi toch een spin off op voor onze stad-en-streek. Ga er maar aan staan en dat is echt niet ronkend bedoeld: deelnemers en begeleiders komen uit Denemarken, Zweden, Frankrijk, Spanje Zwitserland, Litouwen, België en Polen.
De omgeving van Sneek en die van Heeg zit voorgoed geëtst in de gedachten van al die jonge internationale deelnemers aan de Waterpoort Cup. Dat zijn onze toeristen voor de nabije en verre de toekomst. Met die blik kunnen wij,  inwoners, ondernemers ernaar kijken. Ik zeg Doen....! Ondernemers en andere beleidsmakers koppel en verbind al die locale van-onderen-op-pareltjes maar eens aan elkaar. Wees creatief en denk buiten de kaders: Be good and tell it
Tussen het geoliede frame van al die waterpoort cup vrijwilligers in de Sneker sporthal ontdekte ik een tweetal SWF raadsleden.
Misschien herkent u ze in deze korte impressie tussen de vrijwilligers van dit geslaagde toernooi


 

donderdag 15 oktober 2015

Een opmaat naar de Waterpoort Cup

Internationaal Kyokushin Karate Toernooi.

Een opmaat naar de Waterpoort Cup via een tamashiwari door Sensei Peter Kool Smit op zaterdag 17 oktober 2015 in de Sneker Sporthal. Tamashiwari door Sensei Peter tijdens de demonstratie op de Gorredykster Dagen in #Gorredijk door #FenF #Kyokushin dojo Gorredijk
Posted by Sportclub F en F on zaterdag 15 augustus 2015

zaterdag 10 oktober 2015

The Bolwerk Blast of Erwin Nijhoff

vlnr Marjon en Inge Visser
foto: Jeroen van der Kallen
Vannacht twitterde ik: The Blast of Erwin Nijhoff and his Band in Het Bolwerk. De betekenis van mijn midnight-tweet was loud en clear : Het was een knalfeest! De energie van Erwin en zijn bandmakkers straalde van het Bolwerkpodium af op de (dansende) volle zaal. Zonder een enkele pauze, bleef de muziek als een woest kolkende bergrivier stromen. Vier tellen vooraf: One-two-three-four, twee en een half uur lang een karrenvracht vol bekende en minder bekende Springsteen songs. De sologitarist moest vanavond éénmalig invallen wegens ziekte van Erwin's zoon Jim. Dat deed hij buitengewoon goed! Zijn inbreng zorgt per slot van rekening voor de sfeer en de handtekening in Springsteens songs. Na afloop vroeg ik hem, hoe doe je dat? Met de bescheidenheid, die muzikanten eigen is: "Tja, Ik ben Bruce Springsteen fan, ik ken alle nummers. Ik was dolblij, dat Erwin mij voor vanavond vroeg om hier in Sneek in zijn band in te vallen!¨ Aan de reacties uit de zaal te horen kwamen de fans uit alle windstreken van Nederland, de Dalfsense dreven en ver daar buiten. Van down-under zelfs! Zo sprak ik kort na afloop met twee fans. De gezusters Inge en Marjon Visser beiden afkomstig van Ameland. Zij had gehoord van Erwin's Plays The Boss Tour. Marjon: "We zijn natuurlijk niet echt van de generatie van Springsteen, maar mijn zusje Inge draait zijn muziek altijd in de auto. Haar favoriete song is: I'm On Fire. Inge Visser, oorspronkelijk dus afkomstig van Ameland, maar door vele omzwervingen op deze aarbol- via haar sport Rugby - nu woonachtig in Australië. Zij was voor een korte vakantie in NL en knoopte er samen met haar zus een gezellig Sneker Bolwerk avondje aan vast. Met Erwin en Bruce in de hoofdrol. Het kan niet beter!

vrijdag 9 oktober 2015

Hoe komt een duurzaam Bio T-shirt ontwerp tot stand?

duurzame bio-ontwerp "Gentlemen prefer Blond"
Je zou het de proloog van mijn eerste Tshirt-ontwerp kunnen noemen. Wat je ziet: was een wit teeshirt van het merk Alan Red in de maat XL. Je kunt ook andere goedkopere merken gebruiken. C&A, Zeeman, Hema of iets dergelijks. Voor mijn eerste duurzame bio-ontwerp "Gentlemen prefer Blond" shirt gaat het volgende vooraf: Draag het t-shirt eerst gedurende drie jaar op reguliere wijze. Er ontstaat na langdurig gebruik een soort gentleman's-use, die de basis vormt voor mijn ontwerp. 
Dit komt volgens een uitgekiend persoonlijk proces tot stand. Gebruik het t-shirt - dus na drie jaar reguliere dracht - als poetsdoek voor lichte werkzaamheden in en om het huis. Gebruik het daarna als schoonmaak doek in en rond je bootje. Bij snijwonden aan de vingers of andere lichaamsdelen het t-shirt gebruiken om het bloed, olie-en benzine of andere vlekken af te vegen. Deze vlekken laten opdrogen. Beslist in deze procesfase geen zeep gebruiken! Dit zorgt voor het nodige "grunge" effect. Nu gedurende een paar maanden het shirt onbeheerd en opgepropt laten liggen in een donkere vochtige ruimte achter in je boot of caravan. Bij voorkeur in de herfstmaanden. Het z.g."weer" komt er dan vanzelf in en zorgt voor een bijzondere zwart witte "schimmel-look" Je zult begrijpen, dat het t-shirt dan stinkt als een otter. Dat is juist en goed teken! Uitwringen! Nu mag het in de wasmachine, als gebruikelijk gewassen worden, met gewoon wasmiddel en een wasverzachter. Centrifugeren op 1000 toeren. Het droogproces dient uitsluitend gedurende 24 uur hangend aan twee knijpers op zolder/vliering plaats te vinden. Het eindresultaat is een verbluffend mooi en exclusief t-shirt dat bij voorkeur draagbaar is bij unieke gelegenheden in het openbare-en uitgaansleven. Welke Marlon Brando, James Dean of Lady GaGa durft dit aan te trekken ?

donderdag 8 oktober 2015

Mysterie in Hindeloopen opgelost


Het mysterie van de vermiste grenspaal in Hindeloopen lijkt te zijn opgelost. De Hylper slager-bakker en PvdA raadslid Johan Langbroek had de vermissing op Twitter gezet. Het bericht over de raadselachtige verdwijning ging toen als een lopend vuurtje door de kleine Zuidwesthoek. Warkums Erfskip, de nieuwssite GrootSneek en het Friesch Dagblad bemoeiden zich er ook al mee!
Henk Smid van de Werkgroep Historie Hylpen (Hindeloopen) en mede brievenschrijver aan de Gemeente Sũd West Fryslân: "Toevallig was ik eergisteren op bezoek bij Arnold Eekma. En waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Dus kwam de vermissing van de grenspaal ook ter sprake" Nou zegt Arnold: “dan hoef je niet verder te zoeken”. De Stichting Stadsherstel Hindeloopen heeft het monument in reparatie voor onderhoudswerkzaamheden die bestaan uit schoonmaken, wapens in heraldische kleuren verven en boven een raad aanbrengen. De Stichting had dit telefonisch met de Gemeente SWF overlegd en er verder geen ruchtbaarheid aangegeven. Vandaar dat de benaderde gemeente-ambtenaar in eerste instantie van niets wist. Het is duidelijk, dat het bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen in deze kwestie buitengewoon nalatig is geweest in de communicatie met de bevolking van Hindeloopen. Hun website is sinds 2014 ook al niet meer bijgewerkt.
Het positieve is, dat de grenspaal weer bovenwater is en dat hij na onderhoud weer in lengte van dagen een veilig baken is voor veel Hylpers fan Hirre en om Ùtens

dinsdag 6 oktober 2015

Mysterieuze Verdwijning Historische Grenspaal (1762) te Hindeloopen.

Gelukkig is er Google Streetview 
Er is buitengewoon grote beroering ontstaan in Hylpen (Hindeloopen). De historische grenspaal, een eeuwenoud symbool tussen de steden Workum en Hindeloopen aan de Easterdyk is plotseling van de aardbodem verdwenen. Bij de uitvoering van werken aan het naastliggende fietspad is er kennelijk onlangs iets grondig misgegaan. Uit een quickscan bij de gemeente Sùdwest bleek dat zij en de aannemer spreekwoordelijk van niets weten. Diefstal, per ongeluk vernietigd? Rara! De eerste verhalen over het hoe en waarom van deze mysterieuze verdwijning doen reeds de ronde!

Deze sinds 1762/63 daterende officiële markering heeft voor de Hylpers van Hirre en om Ùtens een buitengewoon emotionele waarde. De grenspaal is voor Hylpers van grote betekenis en is nauwkeurig historisch beschreven.
Het monument geeft hun het ultieme gevoel van veiligheid en van thuiskomen in de Stad der Vaderen. 
Inmiddels is er in Hylpen een breed front gevormd om deze zaak tot de bodem uit te zoeken. De stadshistorici Henk Smid (Hindeloopen) en Piet Klaaren (Sneek) - beiden lid van de Werkgroep Historie Hylpen (WHH) - namen het initiatief om een brief te schrijven naar de Gemeente SWF om opheldering te vragen over deze delicate kwestie, die de gemoederen in Hylpen danig in beweging brengen.
Voor de fjnproever van nog meer Grenspalen in Hindeloopen, lees verder en klik hier

maandag 5 oktober 2015

Sneek voor Syrië

In de Noorderkerk in Sneek vindt op zondag 11 oktober een benefietconcert plaats voor vluchtelingen uit Syrië. De opbrengst gaat naar het Nederlandse Rode Kruis voor het verlenen van acute hulp. Het evenement is een initiatief van Atrium-saxofoondocent Kees Romers en Sneker cultuurliefhebber Ger de Boer. Wethouder Stella van Gent verzorgt de presentatie.
Het idee voor een benefietconcert, waar ondanks de trieste aanleiding een feestelijk samenzijn voorop staat, ontstond na een ontmoeting met uit Syrië gevluchte musici in het Atrium in Sneek. Nadat Romers en De Boer het initiatief hadden geopperd bij wethouder Stella van Gent (sociale zaken, welzijn) van de gemeente Súdwest-Fryslân, bood zij spontaan aan om de presentatie te verzorgen. De middag begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Nederlandse Rode Kruis. Het programma bestaat onder andere uit optredens van diverse Syrische musici. Zo speelt Mahmoud Moufleh met veel gevoel Arabische muziek op zijn oed, een traditioneel snaarinstrument.
Ook treden muzikanten uit Sneek en omgeving op in de Noorderkerkzaal, onderdeel van Theater Sneek. Van de partij zijn bijvoorbeeld Lyts (Willem van Elsakker, Ger de Boer en Marjan Poutsma), het Bogerman Kamer Orkest onder leiding van Anne Oosterhaven, Ella & Herman (Ella de Jong en Herman Woltman, ook bekend van Souldada) en Atrium-band Soundboxx. Kees Romers treedt samen met Jacob Sijtsma en Wytze van der Meer op als Het Werelds Trio.
Naast de muzikale invulling vertelt een aantal Syriërs over hun oorlogs- en vluchtervaringen.

Datum: Zondag 11 oktober
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Noorderkerk, ingang Kunstencentrum Atrium (Oud Kerkhof 11A)
Entree: 10 euro


zondag 4 oktober 2015

Ook Sneekermeer

Oktobermiddach
An ‘t einde fan
‘n eerste oktobermiddach
Met myn “Hylper” -
 ‘n Veranosloepke en
'n aanhangmoterke
fan fier p.k. struunend
op ' t Water langs 't Butlaan
fan de Sneekermeer.
Stevige Sudewyn, teugen
De Meur fan "Koffie-skeeten"
uut dy witte hoge fierkante
Jouster fabryks-kokers
fan Douwe-Egberts.
Musyk fan dy dekselse
Wolfgang Ammadeus Mozart
in myn Kop.
Ik foel de Warmte fan
myn "Gansey" in myn Hart.
‘t Herstgefoel fan
‘n Skarrelend Sundachskyn
fan slap sestich, dat in syn gedachten
heel even achter
syn eigen horison fedwynt.

 Gedicht:Anske Smit

zaterdag 3 oktober 2015

Waar ook weer? Op de Sneekermeer!

Zo zag hij eruit, vanmiddag rond een uur of drie. De Sneekermeer. Een exclusieve blik voor de lezers van mijn blog, vanuit de KAICH. Geilblak, sizze se yn't Hylpers.
De benaming Snitser Mar berust op generlei bases vanuit het Sneker taalperspectief en is daarom geen enkele optie voor een primaire geografische/cartografische duiding. Ik onderstreep de opmerking dezes van SWF Burgemeester Apotheker in de LC van harte.
De Meer ligt niet Zuid-Nederland, waar tijdens Carnaval steden, dorpen, gehuchten en plaatsen - veelal beneden de rivieren - een tijdelijk een andere naam krijgen.
Geen ludieke anachronismen, blogvrienden. 

donderdag 1 oktober 2015

De Waterpoort Revisited


Sneek, Deze blogwaardige foto van de Waterpoort, gemaakt vanuit de sloep Vuurvlinder is automatisch (dus zonder mijn tussenkomst) bewerkt door photos.google.com

dinsdag 29 september 2015

Boategoat

Vanmiddag samen met de Sneker Weerman Dirk van der Meer (staand aan het roer) o.a.de Sneker Boategoat verkend. Er zit nu nog een barrière in. Na 9 oktober waarschijnlijk helemaal bevlotbaar
Behoudens een paar onbegrijpelijke inconveniënten in de route, zijn we behoorlijk enthousiast over deze watersportvoorziening. Onderstaand een impressie van ons maritieme stadstoertje

Vuurvlinder

donderdag 24 september 2015

Recreëren aan het IJsselmeer

Old Skool ReclameJingle uit de sixties....Waarover? Hoor maar eens....! Morgen nog één!
Of kijk alvast hier op 192 Goed idee!

woensdag 23 september 2015

Slach by Warns

Âte Bertus

Iek kèn my nâât huege,

dòt er óait een Hylper

yn myn tyd wië,

dy it yn syn bealch kreag

nei Wââens te goan

om te betynken,

dot de Fryzen, de Hollanders

feslynt hèwwe.

Jimme wòl??

Mar no hearde iek lèsten,

dot der froeger toch

wolres Hylpers hènne gééngen.

So ies my nò een ferhoal

bekènt wòdden,

ûût de eeaste helft

fan de foarigge ieuw,

dot Bertus Stallmann,

mei syn broer Jehannes,

swaiger Hindrik Kuipers

en Seecle

- elk jiër mei jerre fèweren, op e fyts -

nei Wââens gééngen.

Johannes, het roeger yn de bek,

séé tjin syn broer Bertus:

"Bertus, doe must mar rekkenje

dot se hir heel het méénsken

de hèassens inslynt hèwwe!"

Bertus, wy mei dy

oenfesnyde ûtspraik

fan syn broer Jehannes óen.

Hy kó der naaet tjin,

al dòt ferbòale gewelt.

Hy séé op een sèfte,

tegelyk ynhâldene tóóan

"Doe must naaet.....Jehannes"