woensdag 12 november 2014

Ywiche Sirkels

Pieter Kool Smit 1908-1975
In dierbare herinnering aan mijn bovenal Lieve Vader, maar vooral ook een weergaloze saxofonist, zadel-en meubelmaker, antiquair
en gelovig Mennist : Pieter Kool Smit 1908-1975, geboren op 12 november 1908 te Hindeloopen en overleden op 14 november 1975 aldaar.
In 2011 schreef ik het dit gedicht over mijn vader....Ny Libben.

Hylpen, nei feetin-achttin
Picolo by Hotel Buijs
Soadelmeitjen en Stoffearje
yn Woarkum
By Robyns, yn't feby goan
de joenge boas Frederik
yn de workploats
 't Hylpers leare.
Mear as feertich Jier
trouw oen dyn
Swatte Gazelle
Gek fan Saxefoan-spieljen ,
Betjoent troch
uutsniede hoolten
See Meerminnen,
Oertuugt Mennist.
Lojoal Passifist
So Ra is een Kroal
Een nederichen Man
Sommerdei
sende-temoarns
mei dy oan de hoand
ronde nei de Bouwhuuzen.
Iek sitte op de Panne fan
'n aalden eenassige
rostiggen moaibalke.
De Hyngst -een likjen Kedde,
betoat iek der sem al foar.
Du keek'st
languut lizzend
yn 't lange gers
mei een sònnigen
fewoendering nei my.
Keeks't miskyn
troch een loek,
òf troch un koaker
                         foaruut yn de tiëd?                          
Tegoare my dy
nei dot Bééld wùrom
laot 't Libben naot tò!
Mar us Sirkels blieuwe
ywich roend, der ies
gin Spelde twisken te kriejen.
gin oentkommen oen.