zondag 17 augustus 2014

Wie niet gevaren heeft, weet niet wie God is.

Oude kerkelijke gebruiken herleefden vandaag onder Dy Aalde Skeeve Gryze in HindeloopenDe mannen hielden de hoed op in de Kerk, Tijdens het gebed ging alleen de kerkenraad staan. De mannen namen hun hoed af en hielden deze tijdens het gebed voor het gezicht. De psalmen werden als een soort mantra op de hele noot gezongen. Voorin de kerk, net als vroeger zaten de vrouwen en mannen in klederdracht gescheiden van elkaar. Dit leverde een prachtig plaatje op.
Het mooie van deze historische kerkdienst, vandaag in de Grote Kerk van Hindeloopen was, dat ik eerder door lagere-school-maat Roelof Valk werd geattendeerd op deze bijeenkomst. We hebben elkaar kort in het Hylper Godshuis begroet en gesproken, Wij deelden een wederzijdse waardering van onze  - nog nimmer naar elkaar uitgesproken - Doopsgezinde achtergrond.
Voorganger ds. Cees Glashouwer uit Harlingen hield een indrukwekkende preek. Hij trok een parallel tussen de historische gebeurtenissen, de rampspoed, het werk, de toenmalige kerkdiensten en de denkwijze van ds. Dominicus Goltzius (voorganger en zielenherder in Hylpen van 1684-1719) met de thans heersende denkbeelden, inzichten en levensinstelling van de hedendaagse Hylpers. Het grappige is, dat ds. Goltzius in de gouden eeuw en ds. Glashouwer in het heden, beiden een (persoonlijke)verbintenis hadden met de steden Harlingen en Hindeloopen.
Beiden getuigden op eigen wijze, van een verschillend tijds-en godsbeeld.
Ds. Glashouwer, geboren en getogen in Hylpen had naar mijn idee wel erg veel voorbeelden en metaforen nodig om duidelijk te maken, dat het in het geloof -naar zijn mening - uiteindelijk maar om één ding draait.
Dat wat iedereen in deze kerk misschien wel weet, maar oh zo moeilijk in de praktijk brengt.
Zelfs voor Hylpers blijft het vallen en opstaan, kun je nagaan....
De vereniging Aâld Hielpen gaf na de dienst, onder het genot van een kopje koffie, bij monde van mevrouw Tine Nieuwland, een beknopt historisch beeld van de Hindelooper klederdracht uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Beeld na de dienst, onder de Preekstoel.

Gehuwde dame

Dame links: ongehuwd. Dame rechts gehuwd. Dame in het midden weduwe (in rouw-kostum)

Kledij van een vroegere grootschipper van een fluitschip.
Broer Sikkes, melkveehouder, hier in het kostuum, ooit gedragen door wijlen Thones Zweed.