zondag 20 juli 2014

Skutsjesilen. een ander geluid....(Hylper tekst)

“Alhowol iek uut een laich fan suuderseefiskers, boeren en seelied kom, hew iek naaet een saaot op mei Skutsjesylen. Ja een haaet leafde-ferhaalding, dot wol wur! Dy skipper, een sékere van der Meulen ofso.....fan Walseend see lesten op ut friese skot, dot Skuutjesylen topsport ies. Hy meande ek jitte, het er see!!? Syn argument wie, dot hy en syn bemanning der een saot tyd instekten, mar dot syn saaik belangryker wie. Hy see dot, sonder mei de aigen te knipperjen. Noa, den rient ut topsporters om us henne! Folkore, mear iest naaet !!
Froeger yn Hylpen geeng gin kiep nei ut Skuutjesylen. Yne leugenbank proaten se destyds oer een drieuwery fan skoendoazen mei een punt. Jin aalde meensken versleeten dy fooar gek ast der henne geengst. It deeng jem tinken oen vroeger, de tyd van had woarkjen en bliende earmoede. Der woeden se niks mear mei te meitjen hewwe !!
Folgens jem koost der gin nyget oen belibje, om nei soks te sen! "Jin fouwerkaante driewbakken" It deeng jem tienken oen froeger, om ut echjen varre mei een modderskuutjen folledden mei stront of terpgroende en de groate ellende dy der by heearde. Letter toaten se der het oars oer, omdat respekteere steegenooat Freerk Blom - soan fan Dirk en Lutske - bemanningslid wie by ut skuutjen fan de Suudwesthook.
Freerk kreeg by de aaldere suderseefiskers, yn de leugenbank, oer ut oenderwerp skuutjesylen, gin pooat oen de groende! Letter by de "moderne" sylers wol......... Yn de sechtiger jieren foaroare toch alles!!”

Dit item verscheen eerder op dit weblog