zondag 23 maart 2014

Sipesicht (gedicht)

Dit is een beeld van de definitieve plaatsing van de rvs-plaquette van 2x2m, die vorige week is geplaatst op de Belevingsplek in het landschap van Dijken/Teroele e.o.Deze plek is speciaal gemaakt in het kader van de officiële afsluiting van het Landinrichtingsproject "Doniawerstal" op vrijdag 21 maart 2014

Ontwerp:                    Stephan Smeijers
Gedicht:                     Anske Smit
Opdrachtgever:          Provincie Friesland
Algehele realisatie :     Dienst Landelijk Gebied voor de Landinrichtingscommissie Doniawerstal


Uit het persbericht van DLG over de belevingsplek aan de Houtvaart.

Op de grens van de dorpen Teroele en Diken is een ‘belevingsplek’ aangelegd, ontworpen door landschapsarchitect Stefan Smeijers van DLG. Vanaf deze plek hebben passanten uitzicht op het landschap. Gedeputeerde Johannes Kramer onthulde hier een plaquette met het gedicht ‘Sipesicht’, dat over dit landschap op de grens van beide dorpen gaat. De Friese dichter, Anske Smit, is als medewerker gebiedsontwikkeling van DLG van begin af aan betrokken geweest bij het project Doniawerstal. Het gedicht dat hij maakte, wilde hij graag afstaan voor de belevingsplek

Reacties....

Geart Bos: Wat in ear Anske! Dit is dochs wol in prachtige ôfsluting fan dyn wurksume libben! Ik ha krekt dyn fers lêzen. Wat in moai en treffend gedicht. It klinkt miskien idioat mar ik krigen der de triennen fan yn 'e eagen doe't ik it Joukje foarlies. Sa moai as dy sfear on skriuwst yn in per wurden. En wat in ear dat it no dêr foar altiten bylket foar elkeien dy't dêr it lânskip skôget. Wy wolle it fan 't simmer as we wer ris mei de boat yn 'e buert binne mei eigen eagen skôgje.

Jan Boelen, oud Inspecteur Landinrichting:  Prachtig dat zo'n plek in de landinrichting wordt aangelegd. En dat gedicht van jou, Anske, ....uniek. Gefeliciteerd, je hebt een piketpaaltje geslagen.

Ineke Scholten: Fanne simmer mar is sjen as it in bytsje kreas fytswaar is.