zondag 2 februari 2014

Mij dyn Freet op 't Skot.

Gerard Reve yn Hylper Wodden:

Suster Immaculata, 
jo at al faouwer-en-trytich jier lamme en 
aalde meensken wesket, 
jerre bod feskeenet 
en ieten jouwt, 
sol naaet jerre nemme 
breetut stoan sen. 
Mar elke smaorrige aep, 
dy roopt, dot er foor dit ies 
en tjin dot en de boel ophaalt, 
komt wol iens, mij syn freet op ut Skot.
Go, dot er een Got ies!!