zaterdag 25 januari 2014

Grutte poëzymaraton fan literêr tydskrift Ensafh yn SnitsGrutte poëzymaraton fan literêr tydskrift Ensafhyn SnitsYn it ramt fan de Nasjonale Poezywike organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op freed 31 jannewaris 2014 yn Snits in grutte gedichtejûn, dêr’t elkenien oan meidwaan kin! De jûn is bedoeld as in oade oan ’e poëzy. Der binne trije mooglikheden:- Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze.- Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze.- Gewoan komme te harkjen.Elk dy’t dichtet en foarlêst is wolkom. It makket net út yn hokker taal de gedichten skreaun binne, Frysk, Stedsfrysk, in streektaal, Nederlânsk of in bûtenlânske taal, alles is goed.Dichters en foarlêzers wurde fersocht har op te jaan by de redaksje fan Ensafh troch te mailen nei ensafhpoezij@gmail.com Skilje nei Piter Boersma (058-2501475) kin ek. Foar mear ynformaasje kinne jo ek by boppesteand adres en telefoannûmer telâne.De dichters en foarlêzers krije allegear de dichtbondel ‘Adams Apel’ fan de winner fan de Gysbert Japicx-priis 2013 Jacobus Quiryn Smink kado en, omdat foarlêzen toarstich makket ien konsumpsje fergees.Muzikale bydrage: Jan Braaksma.Plak: Café Vellinga, Korte Veemarktstraat 11 8601 EV SnitsDatum: 31 jannewaris 2013Tiid: 20:00 - 23:00 oereYntree: fergeesYnformaasje: Piter Boersma (058-2501475);  of maile nei: ensafhpoezij@gmail.com sjoch ek op: www.ensafh.nl