Doorgaan naar hoofdcontent

Wat doe jij?

Eind maart stop ik - na een periode 45 jaar - met werken. Mensen vroegen mij meer dan eens: “Wat doe jij’….?. Meestal antwoordde ik dan: “Ik doe maar wat…” om van het gezeur af te zijn. Ik moet niets hebben van status of duiding op basis van werk of baan. Maar zo aan het eind van mijn carriere ben ik eigenlijk wel een beetje trots wat ik heb gedaan en bereikt. Daarom vertrouw ik dit voorbeeld als een van mijn 'trials' onder de Zon, aan mijn blog toe.

Vanaf het begin van mijn indiensttreding bij de Dienst Landelijk gebied heb ik o.a. een bijdrage geleverd aan de uitvoering en afsluiting van de ruilverkaveling Doniawerstal. Op 21 maart 2014 is de officiële afsluiting van dit project. Een van de laatste klassieke landinrichtingsprojecten in de provincie Fryslân is daarmee voltooid. Mijn laatste werkzaamheden zijn het schrijven van de laatste nieuwsbrief over de en de aanleg van een belevingsplek in het landschap.
Langs de Troelstraweg en de Houtvaart, loodrecht op de grens tussen de dorpen Teroele en Dijken gelegen nabij het in watersportkringen bekende gebied de Koevorde, is recent een ‘belevingsplek’ aangelegd.
Een bijzondere landschappelijke markering, bestaande uit verschillende elementen van beton, die ‘Sipesicht’ is gedoopt. Een gelijknamig vers van mijn hand staat gegraveerd op rvs-plaquette op het belevingspunt ‘Sipesicht’
Deze voorziening dient als uitkijkpunt en als rustpunt (met picknickmogelijkheid) voor automobilisten, fietsers, wandelaars, vissers en kanovaarders. Een plek waar je als bewoner, toevallige voorbijganger of toerist kunt genieten van het beeld van het landschap. Je hebt er een prachtig uitzicht over het verkavelde en opnieuw ingerichte agrarische gebied in de Teroelsterpolder, de uitbreiding van het natuurgebied de Teroelster Zijpen (leefgebied voor onder andere de beschermde zeldzame waterspitsmuis en de kleine modderkruiper), de eeuwenoude structuurlijnen in de landerijen, de Houtvaart en de oevers van de Koevorde.

Verdere resultaten van het werk
De periode van uitvoering en aanleg van werken ligt alweer geruime tijd achter ons. De streek is al aan de gerealiseerde voorzieningen gewend geraakt. Maar nu de ruilverkaveling wordt afgesloten, is het goed nog eens stil te staan bij wat er tot stand is gebracht. Het circa 4.700 hectare grote landinrichtingsgebied is integraal op de schop genomen. De vooraf gestelde doelen zijn nagenoeg gehaald. Hieronder passeren de resultaten in hoofdlijnen de revue.

Boerderijverplaatsing
Om de doelstellingen voor de verkaveling in het landinrichtingsplan te realiseren zijn via de regeling boerderijverplaatsing drie nieuwe melkveebedrijven in het gebied gebouwd: aan de Tsjûkemarwei te Sint Nicolaasga (Slotmolenpolder), aan de Wielwei te Doniaga (Polder de Twaalf Voeten) en aan de Houtvaartsweg nabij Langweer (Polder Boornzwaag).

Waterbeheersing
Al voor de aktepassenring van het plan van toedeling in 2006 zijn nagenoeg alle voorgenomen werken op het gebied van de waterbeheersing uitgevoerd, zoals het aanleggen, verruimen, verdiepen en verbreden van waterlopen. Door de aanleg van natuurstroken langs sommige waterlopen hebben planten en dieren meer mogelijkheden gekregen om zich door het landbouwgebied te verplaatsen. Bij de Scharren-Noord, Dijken, Scharsterrijn, Slotmolenpolder en de Noedvaart zijn nieuwe gemalen gebouwd.
De waterbeheersing die in het kader van de ruilverkaveling is aangelegd, is al formeel verankerd in peilbesluiten. Gedurende de uitvoeringsperiode heeft het Wetterskip Fryslân, deels in samenwerking met de landinrichtingscommissie, werken aan oevers en kaden uitgevoerd. Langs het Tjeukemeer in de Donia- en Follegaasterpolder, langs de Houtvaart en langs de Scharsterrijn zijn kaden op hoogte gebracht in het kader van het herstelprogramma oevers en kaden.

Verkaveling
De kavelaanvaardingswerken zijn grotendeels gerealiseerd in de vorm van een afkoopsom voor de eigenaren/gebruikers. Zij konden vervolgens de werken naar eigen inzicht (laten) uitvoeren. Het grote voordeel van deze nieuwe methode was, dat betrokkenen al in een vroeg stadium duidelijkheid kregen over de hoogte van de investeringen op hun ruilpercelen. Het meest in het oog springende kavelaanvaardingswerk is de realisatie van een betonnen landbouwbrug over de Sint Niekstervaart. Deze brug is een onmisbare schakel in een huiskavel. Hij is onder regie van de landinrichtingscommissie tot stand gekomen. Op verzoek van de gemeente Skarsterlân is alvast rekening gehouden met mogelijke toekomstige recreatieve ontwikkelingen. Daarom is voor een doorvaarthoogte van 2,50 meter gekozen.

Wegen
De Boarnsweachsterdyk naar Langweer, de Wielwei/Westend naar Doniaga, Finkeburen, de S. Hepkemalaan, de Heide en de Noeddijk richting Prinses Margrietkanaal hebben een grondige opknapbeurt gehad. Er zijn twee boerderijontsluitingswegen aangelegd, bij melkveebedrijven in Doniaga en Scharsterbrug.

Fietspaden
Er zijn vier belangrijke fietspaden tot stand gekomen: Woudfennen-Tramwei, Scharsterbrug langs Scharsterrijn, Scharsterbrug-Oldeouwer en Heide-Uilesprong. Voor het fietspad tussen Idskenhuizen en Tjerkgaast langs het zanddepot en het Prinses Margrietkanaal heeft de commissie de gronden vrijgemaakt voor de gemeente.

Bosaanplant
Op diverse locaties verspreid over het gebied is het areaal bos met ongeveer 30 hectare nieuwe beplanting uitgebreid. Een deel daarvan sluit aan op bestaande bebossing. Er zijn bescheiden dorpsbosjes aangelegd, en recreatieve objecten en landschappelijke beplantingen ingepast. Dit alles inclusief bijbehorende voorzieningen zoals paden, dammen, rasters en slagbomen. Er is ook een dassentunnel aangelegd.

Natuurgebieden
De landinrichtingscommissie heeft in de nieuwe toedeling 122 hectare nieuwe natuur kunnen realiseren. De nieuwe natuurgronden in de Ulesprong, Teroelster Zijpen en Polder Boornzwaag en langs de oevers van het Tjeukemeer zijn ingericht en overgedragen aan de terreinbeherende instanties. De commissie heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Fryslân. De omgeving heeft zich aan de nieuwe, soms ingrijpend gewijzigde omstandigheden aangepast. Het lijkt net of het landschapsbeeld altijd al zo is geweest.Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Voetbalfeestje op Herfstavond

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's en waarden zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel