Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september 15, 2012 weergeven

Wyzend nei de See....

Sudersee,


See, See Sudersee,  Libjende See,
Nim my mei nei 't plak wur as'k heer.
See, Sudersee so deap, so wyd,
As'k omfal en yn dy weisynk,
slok my den op dreach my op dyn rech
oars bin'k fest felont.
See, Yk sen hoas't drieuw'st

Yn dyn sefte skoat
reeke myn slappe futten
de saand'rigge groende naat
See, oh See. Deape See,
til en dreach my nei't plak fan myn Hert.
Tot de sonne skeen syn nocht
het fan dy potla gryze Loft
See, nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt.
Leet dyn boaren oer my henne rolje
Soas Jo,  fenoate ek smoek oer my henne loay!

De oentkenning oender d'aigen sen
Losleeten yn 'n ferskoerende hertseer
Trochsotte sit fan binnen
Snie 't sim los fan angst, leegte en eensaamens,
die'k foar dy festopje.
Skoer 't bosk rostige eelhooken mar uut dyn rech
See, See, oh....deappe See!
Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren
Leet 't wetter fan dyn wyte kolkjende stroam
myn fierjende hertseer toch mijfoere.

Hylper wo…