dinsdag 5 juni 2012

Oer de oengelyke striid fan 'n Bouwmantjen

Yk tynk jo oen myn Bouwmantjen-moat Jan Karstens wenjend yn Grunningen. 
Hy geet tegoare mij syn wyf, langs deape oagroenden....Yk hef jem haich !