Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 4, 2012 weergeven

Een foskjen fan my in Frysk Literêr Tydskrift

ENSAFH hat wer in nij nûmer digitaal stean!
Mei dit kear û.o.: in Hylpersk fers fan Anske Smit, in ferhaal fan Cornelis van der Wal, Sjieuwe Borger syn roman 'Simmer oan 'e Pikmar' besprutsen troch Geart Tigchelaar, Hedwig Terpstra yn petear mei Greet Andringa, dy't filmd waard troch Marc Kooij, in foardracht fan Anne Feddema, in lietsje fan Duo von Däniken en in Grinslânsk fers fan Willem Oostenbrink mei oersetting.