Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 25, 2011 weergeven

Gedicht over mijn Vader in reprise

Ny Libben.

Hylpen, nei feetin-achttin Picolo by Hotel Buijs Soadelmeitjen en Stoffearje yn Woarkum By Robyns, yn't feby goan de joenge boas Frederik
yn de workploats  't Hylpers leare. Mear as feertich Jier trouw oen dyn Swatte Gazelle Gek fan Saxefoan-spieljen , Betjoent troch uutsniede hoolten See Meerminnen, Oertuugt Mennist. Lojoal Passifist So Ra is een Kroal Een nederichen Man Sommerdei sende-temoarns mei dy oan de hoand ronde nei de Bouwhuuzen. Iek sitte op de Panne fan 'n aalden eenassige rostiggen moaibalke. De Hyngst -een likjen Kedde, betoat iek der sem al foar. Du keek'st languut lizzend yn 't lange gers mei een sonnigen fewoendering nei my. Keeks't miskyn troch een loek,
miskyn un koaker foaruut yn de tied?                           Tegoare my dy nei dot Beeld werom loat 't Libben naat to! Mar us Sirkels blieuwe ywich roend, der ies gin Spelde twisken te kriejen. gin oentkommen oen.


Hylper Wodden: Gedicht Anske Smit