Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 24, 2011 weergeven

See, See Sudersee

See, Sudersee
Libjende See, Drech my
Nim my mij.
See, Sudersee  nim my mij!
Nei 't Plak wur as'k heer.
See, See, Sudersee
so deap, so wyd,
drech my op dyn Rech.
As'k fal, slok my den op
See, Yk sen
hoas't drieuw'st
As'k yn dy weisynk
bin'k fest felont.
Yn dyn sefte skoat
reeke myn slappe futten
de saand'rigge
groende naat
See, oh See Yn....Deppe See,
til en drech my
nei't Plak fan myn Hert.
Tot de Sonne skeen
syn nocht het fan dy gryze Loft
See, ...drech my,
Nim my mij
tot 't Wetter my oerspeelt.
Leet dyn Boaren
oer my henne speele
Soas Jo.
smoek fenote
oer my henne loay!
Losleeten yn ferskoerende Hertseer
Trochsotte sit fan binnen
Dyn ontkenning oender d'aigen sen
Snie 't sim los fan
de angst, de leegte
de eensaamhyt, die'k
foar dy festopje.
Skoer 't bosk eelhooken
mar uut us Rech.
See, See, oh....deppe See!
Leet my sleepe
oen de knibbels
van dyn boaren
Leet 't Wetter
fan dyn wyte
kolkjende stroam,
myn fierjende
hertsee…