maandag 9 mei 2011

P*rl*nd* op 't Wetter

Boatje-proat....
De Mariner 
Fouwer PK 
loekt der 
het better oen, 
Ies krekt het feller
Het meer kracht 
as de Yamaha
 Fouwer PK,
dy stent ies.
Ho ken dot no ?      
Fouwer PK
ies ommes
Fouwer PK !
Der ies toch ek 
een feskil twisken
Lennon en Mcartney
Diesel en
Wankel
'n Beers en 'n Blei, 
een Hyngst en 
een Koe!
Dot must du
toch wette!

Hylper Wodden:Anske Smit