Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit maart 18, 2011 weergeven

Kick Off Bouwmantjen

Jin lied fan De Ried fan de Fryske Beweging kenne us no al belje en boeke foar it Keppelfeest. By de gelegenheid van het 60 jarig Kneppelfreed  jubileum. (Leeuweter Krante fan Hjo) ies der omtynken foar oender oaren it Hylpers
Iek bin benied, want.....Bouwmantjen ies wur besich. Hjo de hele dei nei Grunningen west. Bouwmantjen opnie yn de steiges sotten. Lichte foskjes soms mei hadde klappen - yn 't Hylpers jittewol!.
Alles lardeare mei een musykaole truffelsaus van gitoarfirtuoos en aalde legereskoele maat Jan Karstens. Wy binne heel go besich west, hjo. Disse twa Hylpenliefhebbers binne naat meer te stuitjen.
Wy fynde sem, dot we een kloempje goold yn de henden hewwe
It rukt us helendal niks, at der mar een poar hoended meensken us Toal jitte sprekke.
Wie goane dwos tjin de tree yn, mei Bouwmantjen. Woatje mar tot de premjere!
Kykje mar nei de easte bealden ut de kreatyve muzikaole wurkploats fan Bouwmantjen yn Grunningen.
Jaja alles het go ies komt fan buutnen!
Oare wyke spylje…