Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 17, 2011 weergeven

Hylpen - Bouwhuuzen Revisited

Ny Libben.

Picolo by Hotel Buijs
yn Hylpen nei feetin-achttin.
Soadelmeitjen en Stoffearje
yn Woarkum
By Robyns, yn't feby goan
de joenge boas Frederik
 't Hylpers leare.
Mear as feertich Jier
trouw oen dyn
Swatte Gazelle
Gek fan Saxefoan-spieljen ,
Betjoent troch
uutsniede hoolten
See Meerminnen,
Oertuugt Mennist.
Lojoal Passifist
So Ra is een Kroal
Een nederichen Man
Sommerdei
sende-temoarns
mei dy oan de hoand
ronde nei de Bouwhuuzen.
Iek sitte op de Panne fan
'n aalden eenassige
rostiggen moaibalke.
De Hyngst -een likjen Kedde,
betoat iek der sem al foar.
Du keek'st
languut lizzend
yn 't lange gers mei een sonnigen
fewoendering nei my.
Keeks't miskyn
troch een loek
foaruut yn de tied?                          
Tegoare my dy
nei dot Beeld werom
loat 't Libben naat to!
Mar Sirkels blieuwe
ywich roend, der ies
gin Spelde twisken te kriejen.
gin oentkommen oen!

Hylper Wodden: Gedicht Anske Smit