vrijdag 7 januari 2011

Presentatie in een droomhuis in het natuurgebied De Deelen

Gedeputeerde Hans Konst 
Afgelopen tijd veel energie gestoken in de organisatie van de presentatie en overhandiging van het Natura 2000 beheerplan Deelen. Gedeputeerde Hans Konst en EL&I Regiodirecteur Jaap Verhulst kregen het eerste exemplaar uitgereikt
Dit gebeurde donderdag j.l. in het droomhuis in de Deelen van natuurliefhebber en uitgever  Steven Sterk. Ik heb met veel plezier met Steven samengewerkt en dank hem nogmaals voor zijn gastvrijheid en zijn ervaring.
Mede hierdoor was de presentatie van het beheerplan Deelen een buitengewone gebeurtenis!
Lees ook de tweet van Hans KonstHet Ministerie van EL&I gaf het volgende persbericht uit

Overheid, natuurbeschermers, particulieren en (agrarische) ondernemers gaan samen maatregelen nemen om de bijzondere planten en vogels in het moerasgebied De Deelen in Friesland te beschermen. De maatschappelijke organisaties en overheden hebben daarover afspraken gemaakt in het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied dat eergisteren is gepresenteerd. Het gaat om het eerste ontwerp-beheerplan voor een Natura 2000-gebied in het noorden van het land en het eerste plan waarvoor het ministerie van EL&I aan de lat staat.
De Deelen ten noorden van Heerenveen is een van de gebieden in Friesland die het laatst verveend is. Het gebied (514 hectare) is na de vervening niet door de landbouw in gebruik genomen maar als laagveenmoerasgebied blijven bestaan. Het is een doolhof van langgerekte petgaten met daartussen de legakkers waar vroeger de turf op gedroogd werd. Het gebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en particulieren is voor bijzondere vogels belangrijk omdat het een rustplaats biedt en een plek om te foerageren. Het gaat om broedvogels als de roerdomp en de zwarte stern en niet-broedvogels als zilverreiger, de kolgans en de smient. De Deelen is daarnaast ook van belang voor de waterroofkever en de meervleermuis.
Netwerk van Europese natuurgebieden
De Deelen is één van de 162 Natura 2000-gebieden (plus vier mariene gebieden) in Nederland. Deze gebieden maken deel uit van een netwerk van Europese natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten bijzondere planten- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving  beschermen. Hiermee wordt voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen.
Nauw overleg
In beheerplannen geven de gebieden aan hoe de natuur beschermd wordt. De plannen worden in nauw overleg met mensen die in de omgeving werken, wonen en recreëren opgesteld. Ook bij het beheerplan voor De Deelen zijn met vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen afspraken gemaakt over maatregelen om de vogels te beschermen en tegelijkertijd economische activiteiten doorgang te laten vinden. Het ontwerp-beheerplan voor De Deelen is opgesteld door Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer in samenspraak met een gebiedsgroep waarin diverse belangen rond het gebied vertegenwoordigd zijn. In het gebied vindt nog steeds commerciële vervening plaats. De aanpalende zandwinplas zorgt voor de toevoer van schoon water in het natuurgebied en tevens is er agrarisch natuurbeheer.
Maatregelen voor beheer
De Deelen is voor natuurbeheer een lastig gebied omdat het als moerasgebied hoger ligt in het lager gelegen omringende landbouwgebied. Er is sprake van verdroging, ophoping van voedingsstoffen en erosie van de legakkers. In samenhang met de bestaande activiteiten in het gebied zijn er maatregelen opgenomen voor het beheer. Het gaat om maatregelen waarbij bijvoorbeeld petgaten tijdelijk droog worden gezet om de rietontwikkeling te bevorderen en het plaatsen van slibschermen om ‘slibopwerveling’ tegen te gaan.