woensdag 5 januari 2011

Non So Piu - Opera ut Sneek

Opera from Sneek geen linkse Hobby! - Listen to Margarite Smit from Amsterdam
Le Nozze de Figaro by W.A. Mozart. Non So Piu. (eigen opname in formaat mp3)