Doorgaan naar hoofdcontent

Presentatie in een droomhuis in het natuurgebied De Deelen

Gedeputeerde Hans Konst 
Afgelopen tijd veel energie gestoken in de organisatie van de presentatie en overhandiging van het Natura 2000 beheerplan Deelen. Gedeputeerde Hans Konst en EL&I Regiodirecteur Jaap Verhulst kregen het eerste exemplaar uitgereikt
Dit gebeurde donderdag j.l. in het droomhuis in de Deelen van natuurliefhebber en uitgever  Steven Sterk. Ik heb met veel plezier met Steven samengewerkt en dank hem nogmaals voor zijn gastvrijheid en zijn ervaring.
Mede hierdoor was de presentatie van het beheerplan Deelen een buitengewone gebeurtenis!
Lees ook de tweet van Hans KonstHet Ministerie van EL&I gaf het volgende persbericht uit

Overheid, natuurbeschermers, particulieren en (agrarische) ondernemers gaan samen maatregelen nemen om de bijzondere planten en vogels in het moerasgebied De Deelen in Friesland te beschermen. De maatschappelijke organisaties en overheden hebben daarover afspraken gemaakt in het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied dat eergisteren is gepresenteerd. Het gaat om het eerste ontwerp-beheerplan voor een Natura 2000-gebied in het noorden van het land en het eerste plan waarvoor het ministerie van EL&I aan de lat staat.
De Deelen ten noorden van Heerenveen is een van de gebieden in Friesland die het laatst verveend is. Het gebied (514 hectare) is na de vervening niet door de landbouw in gebruik genomen maar als laagveenmoerasgebied blijven bestaan. Het is een doolhof van langgerekte petgaten met daartussen de legakkers waar vroeger de turf op gedroogd werd. Het gebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en particulieren is voor bijzondere vogels belangrijk omdat het een rustplaats biedt en een plek om te foerageren. Het gaat om broedvogels als de roerdomp en de zwarte stern en niet-broedvogels als zilverreiger, de kolgans en de smient. De Deelen is daarnaast ook van belang voor de waterroofkever en de meervleermuis.
Netwerk van Europese natuurgebieden
De Deelen is één van de 162 Natura 2000-gebieden (plus vier mariene gebieden) in Nederland. Deze gebieden maken deel uit van een netwerk van Europese natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten bijzondere planten- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving  beschermen. Hiermee wordt voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen.
Nauw overleg
In beheerplannen geven de gebieden aan hoe de natuur beschermd wordt. De plannen worden in nauw overleg met mensen die in de omgeving werken, wonen en recreëren opgesteld. Ook bij het beheerplan voor De Deelen zijn met vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen afspraken gemaakt over maatregelen om de vogels te beschermen en tegelijkertijd economische activiteiten doorgang te laten vinden. Het ontwerp-beheerplan voor De Deelen is opgesteld door Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer in samenspraak met een gebiedsgroep waarin diverse belangen rond het gebied vertegenwoordigd zijn. In het gebied vindt nog steeds commerciële vervening plaats. De aanpalende zandwinplas zorgt voor de toevoer van schoon water in het natuurgebied en tevens is er agrarisch natuurbeheer.
Maatregelen voor beheer
De Deelen is voor natuurbeheer een lastig gebied omdat het als moerasgebied hoger ligt in het lager gelegen omringende landbouwgebied. Er is sprake van verdroging, ophoping van voedingsstoffen en erosie van de legakkers. In samenhang met de bestaande activiteiten in het gebied zijn er maatregelen opgenomen voor het beheer. Het gaat om maatregelen waarbij bijvoorbeeld petgaten tijdelijk droog worden gezet om de rietontwikkeling te bevorderen en het plaatsen van slibschermen om ‘slibopwerveling’ tegen te gaan.

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen herbouwd is ook een black box en in de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel