zaterdag 18 december 2010

36-24-36

De easte kear, dat iek yn myn libben
echte pop musyk hearde
wie yn Hotel Cafe Restaurant de Hinde
Yn Hylpen, Live Spiele
By Keije en Lamkje.
Uus burlied!
Folgens my wie dot in 1963.
Ut wie by de premiere van 't Hylper bandjen
The Endeavours Four.
Yk wie ut enige joenkjen oender de sechtin,
twisken allegaer elderen.
Jea seeten om de roende taffel, oent bier!!
"Iek foant sfear en musyk prachtich" .
Aalde gytoarstikken fan de
Shadows mei Hank B. Marvin.
stikken fam Jim Reeves,
Bertus wie en ies jitte gek
op de Shadows
Christ krekt werom uut Canada,
broat de Country en Western deryn
Douwe spiele de bas,
een Fender, ra fan kleur
Luit drumde loei-strak
Op un seker moment, letter die iend,
griepte my een hoand
yn 't nekfol.
Ienenen loik buten de doar fan de Hinde
Op e haiven,
Op e streete!
't wie mien leave Mem IJmkje:
"Doe bliksemse joenge"
"sistoe noal in de kroeg?
"Ties un skande"!!
Op dien trottinde troch
dyn mem uut de kroeg skoet !
Het een oagang!!
Dot foant iek destiids as boan
't het my wol dwos sitten.
Letter hek ut jer fejoent 
-Jo wie  yn de tradisje
fan de Blaauwe Knoap -
spoakbenauwt,
dot iek op ut fekearde pad komme soe!
Ik wist naat, dot iek
dea sohet alles foar jer betekene.

Foskjen*) 36 24 36 troch Anske Smit yn Hylper Wodden.

*) Jo lik ies feneame nei 't stik fan The Shadows.