zaterdag 2 oktober 2010

De Eerste Oktober

Aan ‘t einde fan
‘n eerste oktobermiddach
Met myn “Hylper” 
‘n Veranosloepke
en 'n aanhangmoterke
fan fier p.k.
struunend langs 't Butlaan
op ' t Water
fan 't Sneekermeer.
Stevige Sudewyn teugen 
 De Meur fan 
"Koffie-skeeten"
uut dy witte hoge fierkante
Jouster fabryks-kokers
fan Douwe-Egberts. 
Musyk fan dy dekselse
Wolfgang Ammadeus Mozart
in myn Kop.
Ik foel de Warmte fan
myn "Gansey" in myn Hart.
‘t Herstgefoel fan ‘n
Skarrelend Sundachskyn
fan sestich, dat in syn 
gedachten heel even
achter syn eigen 
horison fedwynt.

Gedicht:Anske Smit