donderdag 15 juli 2010

't Ferhòal fan Gròate Loëtke en 't likje fiskesjòltjen.

Froeger....Òp séek're dèi
gééng Gròate Loëtke tekéér!
Hy báálte oen't Haivenhââd
by 't Haivenlòcht
oen de Làngbrège.
Dèr wië't him 'n fiskesbóatjen oentkòmt.
Hy héé 't nâât siënt!
Dòt bóatjen wië fóardòt Gròate Loëtke
't skipjen òp 't àich kréég.
hèst binnentròch
oen't Kòldum tòfàt,
Wèt jim hèt hy dééng?
Hy mèkke him trè kéér
gràtter às hy àl wië.
Hy stèkte àl mei syn héle
bòppelichem
bòppe de Fiërtoer
by 't Haivenlòcht ûût.
As 'n bliksemskicht
stèkte hy syn kòp
yn de gryze-lééch-hàngjende-wòlken.
Hy mèkke 'n gròate stèp!
Hy stèpte mei syn ròchter póat
hòalverwége,
fiër de Bouwhûzen feby.
Dènei jitte één lik stepjen
Nò héé Gròate Loëtke
dòt ontglipte fiskesskipjen
fòar it grypen, twiske syn futten!
Hy pàkke 't hóalten boatjen
mei tomme en wysfynger
twisken de mèst en de gàffel béét,
tipte 't mei 'n grouwe slynger
ut àlle màcht, oer syn háád!
't Skipjen flóóng pàs
by Ids-Syn-Hóóft
wùr oer de dyk.
't Fiskesskipjen leit der fèst jitte wòl,
dèap oender 'n tòkke
laich grys sâânt, miskyn
Yn de tyd fan myn Oer-Aòte
lòay 't der séker!
Hy hèt 't likjen hòalten jòltjen
dèr mei eigen àigen lizzen siënt!

Yn myn syletoal Hylper Wòdden troch Anske Smit
Fry nei 'n heart ferhòal ûût Antwerpen:
Lange Wapper en de Vissersboot.