Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juni 15, 2010 weergeven

Twa Keer Reve

Dròagje.

Fenòate sóóng ‘k yn myn dròagjen, 
myn áálde mèm,
Jó wié einlik wurres gó klòait:
Bòppe ’t wááld wùryn se mei de Dá ròan
Kòam ‘n spràngkeljende Stòlte òmhàich.
Iek wié náát bàng. 
’t léék my sò tò dòt se gelòkkich wié
En ùtrèsten.
Jò héé kròalen òm 
jin’t gó pàssen by jèrre jùrk.

Hylper Wòdden: Anske Smit
Fry nei :Gerard Reve

Gròfstéén te Blauwhús
Hy dràifde fùt,  màr untkòam náát
Wèàd tròffen èn ies stoant,  àchttin jyr ááld
’n strytber òpskrift róópt fàn àlles
màr út ’t brún émàijéarde petrèt
socht ‘n bedrùkt èn stòl gesicht
’n bòn jitte.  Dei lèave Junge
Jy, doe àst Kóaning bist,  dit en dòt èn hèt àl nàet
Jà jà, kòm d’r màrres òm.
Jy wètte wuròm ’t ies,  iek náát
Dòt Kóningkryk fàn Jy,  wèt Je wòll,  wòt dòt jittes hèt?

Hylper Wòdden: Anske Smit
Fry nei: Gerard Reve