vrijdag 25 december 2009

Felice Navidad

(reprise)

Myn Feer,

Bron fan weazen,
dot iek tjin kom
yn het my rekket.
Iek jou dy een nemme
sodot iek dy,
yn myn libben ken.
Skien dyn locht op my
Meitje it woddich
Festigje dyn ryk
fan eenhyt no.
Het jy graich wolle,
Wolle wy ek
Jou elke dei nest
Us bra ek ynzicht
Meitje it stikjen sim
los fanhet us bient
oen jester
Soas wy ek oaren
Jerre missteppen fejoan
Leete we de gewoanste dyngen
naaet by it fekearde eent nimme.
Want ut jy komt alles
de alworkseme wolle.
De libbende kragt om te dwoan.
It fers, dot alles omfat.
En dot ymmer wur fenyt.

Hylper wodden: Anske Smit.
Onze Vader: Ut it Aramees (de easte ieuw )