Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december 25, 2009 weergeven

Felice Navidad

(reprise)
Myn Feer,
Bron fan weazen, dot iek tjin kom yn het my rekket. Iek jou dy een nemme sodot iek dy, yn myn libben ken. Skien dyn locht op my Meitje it woddich Festigje dyn ryk fan eenhyt no. Het jy graich wolle, Wolle wy ek Jou elke dei nest Us bra ek ynzicht Meitje it stikjen sim los fanhet us bient oen jester Soas wy ek oaren Jerre missteppen fejoan Leete we de gewoanste dyngen naaet by it fekearde eent nimme. Want ut jy komt alles de alworkseme wolle. De libbende kragt om te dwoan. It fers, dot alles omfat. En dot ymmer wur fenyt.
Hylper wodden: Anske Smit. Onze Vader: Ut it Aramees (de easte ieuw )