dinsdag 17 maart 2009

Boomfeestdag

Vanmiddag, samen met collega Tsjepke van der Honing van de Gemeente Skarsterlân hard gewerkt om de plantplaats aan de Finkebuorren voor de Boomfeestdag in de Gemeente Skarsterlân in te richten en in gereedheid te brengen. Onderstaand - als blogje voor vandaag - het persbericht, dat ik speciaal voor deze gelegenheid maakte. 
PERSBERICHT Dienst Landelijk gebied
Realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders!

Op woensdag 18 maart 2009 vindt de Nationale Boomfeestdag plaats. Op die dag organiseert de Gemeente Skarsterlân ook haar Regionale Boomfeestdag. Ongeveer 125 kinderen doen er aan mee. Zij zitten in groep 7/8 van OBS ’t Swannestee uit Langweer, OBS De Brêge uit Scharsterbrug, RKBS It Klimmerblêd en PCB De Paedwizer uit Sint Nicolaasga.De plantplaats waar de Skarsterlânse kinderen struiken zullen planten, wordt ter beschikking gesteld door de Landinrichtingscommissie Doniawerstal. Het is een van de zes boslocaties die dit voorjaar worden ingeplant in het kader van landinrichting. Vanwege vergevorderde bestuurlijke overeenstemming over het voorgenomen tracé van het nieuw aan te leggen Knooppunt Joure, wordt één element nabij de Kop van Joure niet beplant.Het klassieke landinrichtingsproject Doniawerstal is breed opgezet. Opdrachtgever van dit project is de Provinsje Fryslân. De uitvoering is in handen van de Dienst Landelijk Gebied. Het project zit in de afrondingsfase.Naast landbouwkundige verbetering zijn o.a. thema’s als natuur en landschap in het plan opgenomen. Er zijn drie nieuwe boerderijen gebouwd en drie bedrijven uit het gebied geplaatst. Door de verkaveling is ongeveer 1140 ha landbouwgrond geruild om grotere huiskavels te maken. Hierdoor zijn de veldkavels verminderd.De natuurgebieden liggen nu beter aaneengesloten. Bestaande natuurgebieden zijn met een oppervlakte van ongeveer 117 ha uitgebreid. Her en der zijn locale stapstenen en -verbindingszones voor de natuur totstandgekomen. De opdrachtgever de Provinsje Fryslân is er trots op, dat op de locaties ’t Noed, Roazebosk, Imasate, Scharsterbrug, de Heide en Legemar in de ruilverkaveling Doniawerstal, maar liefst 35 hectaren voornamelijk loofhoutbos worden aangebracht. In totaal zullen er dit voorjaar circa honderdvijfendertig duizend struiken in de grond worden geplant.