Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit januari 29, 2009 weergeven

Âte Bertus

Âte Bertus
Iek kèn my nâât huege,
dòt er óait een Hylper
yn myn tyd wië,
dy it yn syn bealch kreag
nei Wââens te goan
om te betynken,
dot de Fryzen, de Hollanders
feslynt hèwwe.
Jimme wòl??
Mar no hearde iek lèsten,
dot der froeger toch wolres
Hylpers hènne gééngen.
So ies der nò een ferhoal
bekènt ûût de eeaste helft
fan de foarigge ieuw,
dot Bertus Stallmann,
mei syn broer Jehannes,
swaiger Hindrik Kuipers
en Seecle
- elk jiër mei jerre fèweren, op e fyts -
nei Wââens gééngen.
Johannes, het roeger yn de bek,
séé tjin syn broer Bertus:
"Bertus, doe must mar rekkenje
dot se hir heel het méénsken
de hèassens inslynt hèwwe!"
Bertus, wy mei dy
oenfesnyde ûtspraik
fan syn broer Jehannes óën.
Hy kó der naaet tjin,
al dòt ferbòale gewelt.
Hy séé op een sèfte,
tegelyk ynhâldene tóóan
"Doe must naaet.....Jehannes"