Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december 5, 2008 weergeven

Officiële Doop van De Steek van Sneek.

Geart Bos uit Scharnegoutum mailt over de brug bij de Akkerwinde in Sneek deze week het volgende:
"Tussen de vele creatieve geesteskindjes van de Sneker bevolking heb ik één naam nog niet gehoord en dat is de naam die spontaan bij mij boven kwam drijven toen ik afgelopen weekend dacht aan de moed en lef welke nodig is om zo'n project dit uit te voeren", aldus de heer Bos. "Moed en lef vergelijkbaar aan Napoleon! En via deze gedachtegang kwam ik op de naam "de Steek", niks geen mijter, theemuts, kratsje of het lef van Sneek, nee slechts één naam is toepasselijk voor dit unieke object, namelijk: "De Steek van Sneek"!

Volgens mij en de toonaangevende website Alles Van Sneek van Wim Walda: "De leukste suggestie tot nog toe"! [...]Draagvlak genoeg dus!! Vandaar, dat ik de naam, bedacht door Geart Bos, de Steek van Sneek, hier op dit weblog officieel ten doop wil houden. Kan deze discussie ook weer worden gesloten, of komt er nog een creatieve…

De Sinteklazepleats

Een mooi verhaal over de Liefde....En as it ferhaal net wier is, dan is it yn alle gefallen moai betocht.........

Noch ûnder lens yn Hinnaarderadiel, mar oer 't wetter fan 'e grutte feart stiet in pleats, dy neame se al fan tiden herwaarts de Sinteklazepleats. Yn myn jonge jierren waard der al oer praat. Dy namme moast in betsjutting ha, seinen wy. Mar hokker betsjutting as dat wie, dat koenen wy noait rjocht wiis wurde. Ik frege de âlde boeren der wol ris nei. Ik wit noch wol, der wie ien boer, dy sei: 'Ik ha altyd mar tocht, en dat ha 'k myn bern ek foarhâlden: Sinteklaas is hjir berne'. No, ik sei: 'Ik miende, dat dy út Mira kaam'. Dy boer sei: 'Dêr witte dy Iju neat fan. Hy kin hjir bêst berne wêze—hoe soe dy pleats oars oan syn namme komme?'
Wy makken sels ek wol ris in gissing en wy rieplachten ek wol ris immen dy't ferstân fan pleatslike skiednis hie, mar de iene sei dit en de oare dat. Doe kaam op in kear de soan by my fan 'e boer dy&#…