Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit november 23, 2008 weergeven

Identiteit

Een deel van de Heilge tekst vandaag gesproken in het IKON programma Het vermoeden door Judith Frishman

Yn Hylper Wòdden:

Ûut Jóna 1, 4 - 9
Mar de Éwigge lòat it op sé feskóerend wòaije. De sé rèkke sò wyld dòt it skip brèkke soe. De séliëd wòaden benáuwt en elkenéén skreéwt òm syn eigen Gòt. Om 't gefòar te kéren smééten se de lèdding óer bòard. Jona lòay oenderyn it roem van it skip en wië yn dèape sléép fònt. De skipper stèpte op him òa en sé tjin him: "Het leist dèr nò te sléépen. Gòan stoàn en róóp dyn Got oen, Miskyn, dòt hy oer us yn sit en òm ús tynkt sòdàt we nâât fegòan. Twiskentyds pròaten de sélied meiënem. Lééte wy derom lòtje om wá we de skèlt joane, dòt us disse ellènde oerkomt.
Jèa lötten oendernèm.
It löt fóal op Jona. "Jona fetòl ús, hò kòmt it dòt disse ràmp ús trèft."Het dweist doe hir oen board? Wer kòmst doe wei? Út hètfer lâânt komst doe?" Jona sé: "Iek bin een Hebrééër en iek hââld it mei de Éwigge, de Gòt fan de Himmel, de Gòt dy it de…

Hoklingen

Ik houd van zwart en wit.