dinsdag 29 juli 2008

Look-a-Like

Foto:Wim Walda.
In Volendam had en hèt iedereen 'n bijnaam. In Hylpen ok ! Froeger en nu! Der binnen kompléte historische lijsten fan anleit. Myn bijnaam was Anske Prûk, omdat myn groatfader froeger echt 'n prûk droeg! Is in de analen van Hylpen offisieel fastleit. As kyn beskouw je soiets às een skèldnaam. Later wûd 't meer 'n geuze-naam!
Maar wat my nou de laatste tyd in Sneek al 'n paar keer overkomen is?
[...] Lui (toeristen) roepe mij op straet na: "Héy Dries....Zing-es-wat! Jonge lui fanne kèmping voor de winkel bij Albert Heijn aan de Middelseelaen , reagére at se my sién en ná wat heen en weer geflûster roepe se:"Hallo meneer... bent u soms een broer van Dries Roelvink?" "Wilt u een liedje voor ons zingen"? Nou kèn ik wèl teugen 'n bitsje áendacht, fyn'k òk wèl gouden, màr singe kèn ik niet! Àt dit su deurgaat, mût ik nog fóar de Snkwk naar de kapper, anders kèn'k nyt mear fatsoënlik over straat lópe. 't is myn eigen bôsje haar....Ik wûd'r sùwat gèk fan! Dit is my nou al 'n paar kear overkomen!
R. seit -om mij op te ruien-: "As ik dij was, sú ik nyt op dy Dries Roelvink lieke wille!" Nou ja sù gek ist nou ok weer niet, denk-ik-dan, maar tòch....! Raar nou, dat dy bijnaam my in 'n àndre feskyning, àchterfòlgen bliëft. Hewwe jùm dàt òk??

Café de Liefde