vrijdag 18 april 2008

Een stukje historie van het melkveebedrijf Wigledam in Sneek

De berichtgeving over de historie van de Stad Sneek is veelal gelieerd aan de scheepvaart en stadsgezichten. Publiciteit over historie van de landbouw in Sneek ligt veel minder voor de hand. Toch waren er vroeger binnen de stadsgrenzen vele kleine boerenbedrijven. Ik heb de hand weten te leggen op een stukje "voorname" landbouwgeschiedenis van Sneek. Op de pagina getiteld Fen Fryske Groun staan foto's en bijbehorende teksten over één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam.
Ik heb de teksten behorende bij de foto's in het artikel FEN FRYSKE GROUN integraal overgenomen, omdat bij het scannen van de bron veel informatie verloren zou gaan.

Niet ver van Sneek ligt één van de dertien boerderijen van het O.B.W in huur bij den heer B.W. Bosma (Bendiks Walter) Het was ons bekend dat deze boerderij tot de meest moderne in Friesland behoort en daarom hebben wij er eens een kijkje genomen. En werkelijk, zoo zagen wij ze zelden. Alvorens naar binnen te gaan, zullen wij beginnen met u 'n foto te bieden van het buitenaanzicht der boerderij.

Een kijkje in de melkkamer. In den hoek de geijser voor warm water, waarmee de bussen gereinigd worden.

Een kijkje in den stal, waar 44 stuks vee gestald staan, t.w. 34 koeien (groot vee) en 10 pinken. Bij iedere plaats ia een automatische drinkwaterbak aangebracht waardoor de beesten zichzelf van water kunnen voorzien.

Een foto van den door den heer Bosma gefokten stier die door H.M. de Koningin werd aangekocht.

Een merkwaardige bepaling van het huurcontract is, dat de boerderij uitsluitend stamboekvee mag houden. Wij geven hier een van de mooiste beesten. Deze koe behaalde niet minder dan elf 1e prijzen.

Dat het veefokken den heer Bosma goed afgaat, daarvan mag zijn kastje met prijzen, dat wij hier afbeelden, getuigen. Begrijpelijkerwijs is den heer B hierop trotsch.

Een andere eigenaardige bepaling van het huurcontract is, dat de gewonnen melk moet worden uitgevent, hetgeen op de hierboven aangegeven wijze geschiedt.