Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 1, 2008 weergeven

1960

Geinspireert door het satijnen-poëzie-bombardement van gisteren, bedacht ik me vannacht deze Hylper Wodden.
Ik heb ze vanmiddag opgeschreven, en nog een beetje bijgeschaafd......

By Anne Hûûsman
'n Hoela Hoep
By Ruurde Siep 'n àngereit
By van der Schaar
'n pòtla, 'n pènne
en 'n Pinky Pienter book.
De Man fàn'e Knàkwòst
by Jelle's Tentjen
Twisken 'n plàkjen kauwgòm.
Jim Silver Kòybòy-plaetjes
'n IJsjen mij Martini
op 't stokjen
foar niks by Janne Trijn.
'n Mingel mòalken
by Catrinus-en-Uûlkje
Oen'e tòag by Kije-en-Lampkje
'n Tjoklat reep
mei tòkke càrmel
fàn binnen
Òp 'e hook
Oen 'e moere
fan'e Swàn,
'n langwèrpigge automòat
mei 'n roende aluminium
dròaiknop oen'e
ròchter kâânt
fòar 'n bittere
Van Houten Reep
foar ´n kwatjen
yn't klepjen oenderyn
Om bòatskip by Ette-Wytske
Of by Harmen Simonides
Yn' e Lu,
Kââldklòmmers
de "Flesse", Loetke, Wiebe
en Jan Valk
By de Blaauwe Lòads
Ryzigge swàtte mànnen
mei tòkke mesjèsteren bróóke…