Doorgaan naar hoofdcontent

't Ferhòal fan Gròate Loëtke en 't likje fiskesjòltjen

't Ferhòal fan Gròate Loëtke en 't likje fiskesjòltjen.
Froeger....Òp sék're dèi gééng
Gròate Loëtke tekéér!
Hy báálte oen't Haivenhââd
by 't Haivenlòcht
oen de Làngbrège.
Dèr wië't him 'n fiskesbóatjen oentkòmt.
Hy héé 't nâât siënt!
Dòt bóatjen wië
fóar dòt Gròate Loëtke
't skipjen òp 't àich kréég.
hèst binnentròch
oen't Kòldum tòfàt,
Wèt jim hèt hy dééng?
Hy mèkke him
trè kéér gràtter às hy àl wië.
Hy stèkte àl mei syn héle bòppelichem
bòppe de Fiërtoer
by 't Haivenlòcht ûût.
As een bliksemskicht
stèkte hy syn kòp
yn de gryze-lééch-hàngjende-wòlken.
Hy mèkke 'n gròate stèp!
Hy stèpte mei syn ròchter póat
hòalverwége, fiër de Bouwhûzen feby.
Dènei jitte één step
Hy stóóng àl hòalverwége Mekùrren.
Nò héé Gròate Loëtke
dòt ontglipte fiskesskipjen
twisken syn fùtten
fòar it grypen!
Hy pàkke 't hóalten boatjen
twisken de mèst en de gàffel béét,
tipte 't mei 'n slynger
ut àlle màcht, oer syn háád!
't Skipjen flóóng pàs by Ids-Syn-Hóóft
wùr oer de dyk.
't Fiskesskipjen leit der fèst jitte wòl,
dèap oender 'n tòkke laich grys sâânt, miskyn.
Yn de tyd fan myn Aòte
lòay 't der séker!
Hy hèt 't likjen hòalten jòltjen
dèr mei eigen àigen lizzen siënt!

Hylper Wòdden: Anske Smit
Fry nei 'n ferhòal ûût Antwerpen:
Lange Wapper en de Vissersboot.

Foto oender: Ids-syn-Hóóft yn Hylpen, 2008

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond