Doorgaan naar hoofdcontent

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske

De èchte Friese sterren stralen op dit weblog!!

De Diane Ross fan Fryslân, Anneke Douma sjongt....

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske.
Op it hiem dêr boartet gol en blier in bern.
In fiskersfrou stiet mei in glimke op har antlit.
Sa nei de grappen fan ‘e lytse boai te sjen.
De boai hâld op fan boartsjen en giet nei de dyk ta.
In fiskersboat fart yn ‘e fierte him foarby.
“Oh mem as ‘k letter grut bin mei ‘k dan ek nei see ta?”
En by har antwurd rûst de see syn melodij.

Ref.
As ik sa’n skipke driuwen sjoch dêr oer de weagen.
Dan is it krekt as lûkt in dream oan my foarby.
Ik sjoch dyn heit noch wer as skipper foar myn eagen.
En tink dan “Nee, myn jonkje, ik sil weidzj’ oer dy”.
De see hat ienris dochs syn offer fan my nommen.
No bin ‘k allinnich en no freegje ik oan dy.
Bliuw by dyn mem, myn jonge, en gean net nei see ta.
Dan sil ik grif myn boaike altyd weidzj’ oer dy.

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske.
En de mem dy sit allinnich foar it rút.
De lytse boai is grut en fart no oer de weagen.
En nei syn thúskomst sjocht se dagenlang al út.
In brief, in kaart,dy’t hy faaks stjoert út fiere lannen.
Is al har lok hjir yn dit iensume bestean.
Mar as de stoarmwyn raast om ‘t húske by de seedyk.
Dan is it krekt as heart hja wer dy needklok gean.
Ref.

Dan sjocht se wer dat skipke driuwen oer de weagen.
Dan lûkt it byld wer oan har memme-each foarby.
Se sjocht de heit noch wer as skipper foar har eagen.
En tinkt:“myn jonge, koe ik no mar weidzj’ oer dy”.
De see hat ienris dochs syn offer fan har nommen.
No bin ik ‘k allinnich sûnder dy is ‘t libben leech.
(No ‘t net kin, o God, weidzje jo no oer myn berntsje
Sa stiicht har bea dêr troch de stoarmwynen omheech).

Yn ‘e lijte by de seedyk stiet in húske.
Teare blommen foar it rút dogg’ it ferhaal.
Fan memmeleafde, wrakseljend tsjin d’ âlde fijân.
Dy’t nimt en jout en skiednis skriuwt yn eigen taal.
De mem rêst fredich yn ‘e ierde by’t âlde tsjerkje.
Ek oan har striid hjir op ‘e wrâld kaam sa in ein.
Mar as de stoarmwyn raast om ‘t húske by de seedyk.
Dan is it krekt as wurde noch dy wurden sein.

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Voetbalfeestje op Herfstavond

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's en waarden zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel