vrijdag 26 oktober 2007

Heu Jude

Léét dyn “syldòrren” màr éapen èn ticht góan, héu Jude, begòn!

In de uitgaanskrant van Friesland Uit van 26 oktober t/m 1 november
Uitgave Leeuwarder Courant worden lezers in het kader van de vertaal wedstrijd Fryske Music Night, uitgenodigd het nummer Hey Jude van The Beatles te vertalen in het Fries of een van de Friese dialecten.

Hier is de première van mijn vrije vertaling van Hey Jude in het Hylpers

Héu Jude

Héu Jude, hèlp’t nàet nèi de knòppen
Nim ‘n gallig fèrsjen, màr soeng ’t às ‘n lyster
Onthàeelt’t en sluutt yèr yn dyn hèat
Dèn kèst de wraald bètter óen.

Héu Jude, wèas nàet bàng
Du bist yn’ne wòale lèit
òm yer gelòkkich te mèitjen
As't foar yèr éapen stéast
Kès't nàet méar stikken.

As’t de pyne féalst, héu Jude
Kàp dèrmei
Nim de gewòanste dyngen dèn
nàet by 't fekéade éént
’t ies ’n màllóat dy’t tynkt.
dòt’r t’lèste nys ies
màr de wrááld jitte káálder mèkket.

Héu Jude mèikje my lòs
Dú hèst yèr foenden
kòmòp en hèlje yèr
Tynk d’eròm léét yèr yn dyn hèat
Dèn kès't de wrááld bètter oen.

Léét dyn “syldòrren” màr éapen èn ticht góan, héu Jude, begòn!
Dú wòatest òm mei yèr nèi de styren te swéafen
Dú àllònich yn-dy wèst’t héu Jude, dwòan’t
Dù hèst dyn gròate Lèafde fòar ‘t grypen.

Héu Jude hèlp’t náet nèi de knòppen
Nim ‘n gàllig fèrsjen, màr sóeng ’t às ‘n lyster
Ontháelt’t èn slúút yèr yn dyn hèat
Dèn kèst de wrááld bètter óen.

® http://Hylper Wòdden.blogspot.com
Fry oersòtten nei de Lennon/McCartney song Hey Jude van The Beatles tròch Anske Smit.