Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit augustus 30, 2007 weergeven

Landinrichting

Het proces in een ruilverkaveling over de toedeling en inrichting van de gronden is in de projecten "Oude-Stijl" vaak tijdrovend en intensief. De eerste sporen wijzen erop, dat er in het gebied waar ik werk, nu schot in zit. Daar waar we de eigendomsituatie sterk veranderen worden grenssloten gegraven, nadat het Kadaster de grenzen heeft ingemeten en uitgezet. In "het hart van de sloot" ligt de kadastrale eigendomsgrens. De naastliggende eigenaren krijgen elk de helft van de sloot in eigendom. De foto's zijn gemaakt in de omgeving van Joure.
Vroegere LNV collega Gerard Mast krijgt lintje

De heer ing. G. Mast heeft vandaag de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen uit handen van secretaris-generaal André van der Zande van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Gerard Mast (63) heeft sinds 1967 diverse functies vervuld bij het ministerie van LNV. Sinds 2004 is hij als beleidsmedewerker werkzaam bij de directie Regionale Zaken Noord in Groningen.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich ingezet voor het behoud van natuur in Nederland en voor de Waddenzee in het bijzonder. Hij heeft zich onder meer actief ingezet voor diverse ruilverkavelingen, afpalingsrechten van eendenkooien, het selecteren en installeren van bewakers in natuurgebieden gedurende het broedseizoen en het geven van advies aan It Fryske Gea en Natuurmonumenten.

Gerard Mast kreeg de versierselen opgespeld tijdens zijn afscheidsreceptie in Leeuwarden.