woensdag 17 januari 2007

Mohammad Ali 65

VAN HARTE PROFICIAT
65
MUHAMMAD ALI
17 januari 1942
17 januari 2007
When you're as great as I am, it's hard to be humble"

Symposium Particulier Natuurbeheer

Vandaag het Symposium "Particulier Natuurbeheer" van de Provinsje Fryslân bezocht. Henk Feitsma, ex omrop Fryslan, maar nu een operend vanuit zijn eigen communicatieburo, vervulde, namens de Provinsje, de rol van dagvoorzitter. Ik kreeg later van Henk, nog even fijntjes tussen neus en lippen, te horen, dat ik onlangs zijn format van een nieuwsbrief had gejat! "Beter goed gejat, dan slecht gemaakt" zullen we maar zeggen! Gedeputeerde mevrouw Anita Andriessen opende het Symposium. Zij hield een inleiding over de realisatie van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het door haar gevoerde beleid. Anita reageerde ook op de uitspraken van Fryske Gea voorzitter Henk Hornstra voor omrop Fryslan van zaterdag j.l. Hornstra hekelde op de radio het particulier natuurbeheer o.a. de ontstane versnippering van eigendom en beheer van natuurterreinen. Het onstaan van particuliere enclaves tussen eigendommen van natuurbeschermingsorganisaties waaronder zijn Fryske Gea, was hem een doorn in het oog.
"Het gaat mij om de natuurdoelen en niet om de grond" reageerde Anita. Zij gaf vervolgens het stokje door aan een drietal inleiders. De heer J.J. Helder namens het particuliere grondbezit, Yolt IJzerman: "Samenwerken kost tijd "!! namens het Staatsbosbeheer. Beide kwamen met een voor de hand liggende degelijke inleiding. Niks nieuws! De derde inleider Gerard Jippes van de Stichting Natuur en Landelijk Gebied had een verhaal over een proefproject in het landinrichtingsproject Koningsdiep. De uitkomsten hiervan waren ook niet echt spectaculair.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de uitkomst(en) van dit - overigens goed bezochte en ontzettend gezellige symposium - veel weg hebben van "oude wijn in nieuwe zakken" Langzamerhand vindt er toch een verschuiving plaats in eigendom, beheer en onderhoud van natuurgebieden. Particulieren (boeren, landgoedeigenaren) gaan zich er steeds meer mee bezig houden. Voor hun zijn de (subsidie) mogelijkheden verruimd. De grote toekomstige regisseur is de Provinsje Fryslan. Vroeger was dat het Mninisterie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselvoorziening.
In familietermen kun je zeggen, dat het Staatsbosbeheer graag het neefje wil zijn van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, terwijl It Fryske Gea zich momenteel een beetje de stiefzoon van de Provinsje Fryslan voelt.

A la Gert-Jan Droge onderstaand een paar beelden, vandaag gemaakt in het Witte Huis te Olterterp


The One and Only Gedeputeerde Anita Andriessen. (PvdA)
Op de achtergrond houdt Jhr Tjalling van Eijsinga een oogje in het zeil!
Tjalling: "Ik ben van het CDA, maar steunt Anita"
Eminent grise Pe Miedema. De voorzitter van het Nationaal Park Alde Feanen.
Ultsje Hosper, Directeur van It Fryske Gea in gesprek met Wiepke Schukken de huidige voorzitter en Cees Minnema, ex voorzitter van het Landinrichtingsproject Doniawerstal. Ultsje vertelde, dat hij zeer goede herinneringen aan de Sneker Herberg van Jikke Ozinga.
"Ik heb daar ooit een inleiding gehouden voor de Bond van Friese Binnenvissers"
V.l.n.r lunchen Auke Boersma (SBB) Johannes van Sinderen (Ecolana) en Piet Op 't Hof
(Dienst Landelijk Gebied) en Rentmeester Coen Vellinga.