Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit november 10, 2006 weergeven

Myn Feer

Myn Feer,

Bron fan weazen, dot iek tjin kom
yn het my rekket
Iek jou dy een nemme
sodot iek dy, yn myn libben ken.
Skien dyn locht op my
Meitje it woddich
Festigje dyn ryk
fan eenhyt no.
Het jy graich wolle,
Wolle wy ek
Jou elke dei nest
Us bra ek ynzicht
Meitje it sim los fan
het us bient oen jester
Soas wy ek oaren
Jerre missteppen fejoan
Leete we de gewoanste dyngen
naaet by it fekearde eent nimme.
Want ut jy komt alles
de alworkseme wolle.
De libbende kragt om te dwoan.
It fers, dot alles omfat.
En dot ymmer wur fenyt.

Hylper wodden: Anske Smit.
Onze Vader: Ut it Aramees (de easte ieuw )