woensdag 18 oktober 2006

Een dèape boeging foar Chuck Berry


Roll over Beethoven. Chuck Berry wordt vandaag tachtig. Hij treedt binnenkort op en neemt zoals altijd alleen zijn gibson-gitaar mee. Er zijn altijd wel muzikanten in de buurt, die al zijn nummers kunnen spelen. Iederen band kent Maybellenne, Roll over Beethoven,J ohnny B. Goode en andere hits.

Een moai oagenblik van Chuck wie yn een of oare film of dokumentère, dy at iek lèsten op it skot soong. Rolling Stone Keith Richard stoong it nummer Johnny B. Goode te spieljen. Een lik maans wei, so at hy kèn. Sigaretjen twisken de hals van de gitoar. Hij spielet naet unaerdich dot rifjen en loekt dè-bie een trony so fan sèn jimme wol het iek allegar kèn.
Chuck Berry loekt him de gitoar ut syn klaauwen en snaauwt tjin him: "Dot dwijst helendal fekaert joengkjen" Dot moment, dot bertaele en de manier werop hy dy gitoar geaselde tot op de boenke, mekke op my groate yndruk. Dèn wèst echt wur ast mei bézig bist! Kyppefol wie myn deal. Moai.......Hjo wot hy tachtig! Iek hoapje dot hy foar ewig joeng bliewt! Mar at it sofier ies, dèn geat er seaker by de Poart, dy goae kaent van Péetrus ut. Iek hef ut alris eader seit "Musikanten sind die Architekten des Himmels" Chuck seaker!!!