dinsdag 10 oktober 2006

De Verloren Zoon
De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tongval van de stad Hindeloopen.


Siker minske heéb twa soons.De joengste fan jem seé tijen siin feer: feer! jaon mi't deel fan 't good dat mi tokomt. In hi deelde jem 't good.

In naat fuele deggen dernei is de joengste soon, dæ 't er alles binnen pakt heéb, weireisge nei en laand der fier fan denne in der het er al dot er heéb, oerwealdsk trochbroat.

En dæ hi alles op heéb, koam er 'n grate hoengersnood iin dot laand in hi bigoast gebrek to liën.

In hi geéng henne en ferfoge him bi eén fan de burgers iin dot laand in di steérde him op siin laan om op de bargen to pasjen.

In hi freége of 't er ek het ite mocht fan 't barge-iten; mar nimmen jooch it him.

In dæ 't er good to him selm komd weér, seé er iin him selm: ho fuele knechten fan miin feer hebbe fol op jer bra, in iik sterf fan hoenger!

Iik sol opstaan in nei miin feer to gaan in iik sol tjen him sizze: feer! iik heb soendige tjen de himel in for ji.

Iik bin naat meer wordich jiin soon næme to worden; mæækje mi as eén fan jiin knechten.

In hi stoog op in geéng nei siin feer to. In dæ 't er jitte fier oaf weér, soog siin feer him al, in siin hert waard boppe meéte fol fan meiliën; hi ron nei him to, faal him om'e hals in paaike him.

In de soon seé tjen him! feer! iik heb soendige tjen de himel in for ji; iik bin naat meer wordich jiin soon næme to worden.


Mar de feer seé tjen siin tæænstboaden: briing hir daadlik 't beste pak klaan in dwaan it him oon in jaon him en riing oon siin haand in skoon oon siin futten.

In briing 't meste kaal in slachtje it; in leét ues ite in nochlik wæze.

Want dizze miin soon weér da, in hi iis wor libbendich worden; hi w
eér forlornd in hi iis wor foenden. In jæ bigoasten nochlik to wæzen.

In siin ealste soon weer iin 't fild in dæ hi ticht bi hues koam, heerde hi 't gesoeng in 't gedoens.

In dæ 't hi eén fan de knechten bi him roapt heéb, freége hi het dot bitudde.In dizze seé tjen him: diin broer iis komd, in diin feer het 't meste kaal slachte, omdot er him gesoend wor heéb.

Mar hi waard kwa in wood naat iin hues gaan. Dæ geéng siin feer nei him to in baad him der om.

Mar hi joog siin feer to 'n antwoord: sææn 'r is! so fuele jeéren tæænje ik ji al in nooit heb iik jiin gebod oeërtredden; in ji hebbe mi nooit nog eén liitjen bok joend, dot iik mei miin freénden ek 'ris nochlik wæze koast.

Mar no dizze soon komd iis, di 't, jiin good mei hoeren in snoeren trochbroat het, no heb ji 't meste kaal for him slachte.

Dæ seé de feer tjen de ealste soon: born! doe bist altiid bi mi, in al dot iik heéb iis diines.

Mar wi biheerden den no wol nochlik in bli to wæzen; want dizze diin broer weér da, in hi iis wor libbendich worden; hi weér forlornd, in hi iis wor foenden.Medegedeeld door den heer N.D. Kroese, oud hoofdonderwijzer te Hindeloopen. Januari 1871.