Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit oktober 10, 2006 weergeven

De Verloren Zoon

De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tongval van de stad Hindeloopen.


Siker minske heéb twa soons.De joengste fan jem seé tijen siin feer: feer! jaon mi't deel fan 't good dat mi tokomt. In hi deelde jem 't good.

In naat fuele deggen dernei is de joengste soon, dæ 't er alles binnen pakt heéb, weireisge nei en laand der fier fan denne in der het er al dot er heéb, oerwealdsk trochbroat.

En dæ hi alles op heéb, koam er 'n grate hoengersnood iin dot laand in hi bigoast gebrek to liën.

In hi geéng henne en ferfoge him bi eén fan de burgers iin dot laand in di steérde him op siin laan om op de bargen to pasjen.

In hi freége of 't er ek het ite mocht fan 't barge-iten; mar nimmen jooch it him.

In dæ 't er good to him selm komd weér, seé er iin him selm: ho fuele knechten fan miin feer hebbe fol op jer bra, in iik sterf fan hoenger!

Iik sol opstaan in nei miin feer to gaan in iik sol tjen him sizze: feer! iik heb soendige tjen de himel in for ji.

Iik bin naat…