Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september 5, 2006 weergeven

Ut e LU (Uit de Leugenbank)

Uus likje wraald: Nieuws uit Hindeloopen.
Foar 10 edysjes yn it jier binne jo f15,- kwyt en in postabonnemint kostet f 32,50. It hat in A4 formaat. It hat acht siden wer fan twa fol adfertinsjes stean. Se binne dêr yn Hylpen mei de 10de jiergong dwaande. It sjocht der hiel fersoarge út, mar wurdt dan ek bij in professionele drukkerij yn Snits drukt. De taal is nederlâns en fansels hylpers. It hiele boekje docht freonlik en fris oan.
Boppestooande stikjen ies jitte uut de gooane-tiid. Myn krytyse hylper logjen fan 11 augustus 2006 oer ut Skuutjesylen hewwe ze plooatst in de rubryk Ut e Lu fan Us Likje Wraald. "Der bin iek aepetrots op"Fooar my feelt dot of stoonk yn e New York Times, op e fooarsyde!!