Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit augustus 11, 2006 weergeven

Skuutjesylen

Omroap Fryslaant hee jo oer it skuutjesylen een kombinaaosje van skot en roadio uutsending.
Op sich naaet fekeeart.
Iek hew even kieke. It joong een aaerdig beealt. It raffuluge gelud fan Klaas Jansma mekke it kompleeat.
Dot brooad my op ut idee, om jit even yn de neimidde, op de fyts nei ut Snitsermor te gooan, om te sen.

Oenderweis soonkt dy reklame fan Sonnema Beerenburg by een boerdery by de rotonde nei de Potten.
Dizze boeremeensken hewwe der soa een twadde takke yn de laandbouw by! Ties had burkjen op dy veenprakke der oen jin buutlaanden, langs de Snitsermor.

Alhowol iek uut een laich fan suuderseefiskers en seelied kom, hew iek naaet een saaot mei Skutsjesylen. Ja een haaet leeafde-ferhaaelding, dot wol! Dy skipper, een sekere van der Meulen ofso.....fan Walseend see lesten op ut friese skot, dot Skuutjesylen topsport ies. Hy meande ek jitte, het er see!!? Syn argument wie, dot hy en syn bemanninmg er een sooat tyd instekten, mar dot syn saaik belangryker wie. Hy see dot, sonder mei…

Weensk

Iek weenskje dy een brysjen, wur ast fan opfrist
Likje wyte boaren, wurin de glinsterjende sonne brekt.
En dost nei dyn work, dyn tynken, dyn droagjen
en dyn Gebed libbendig haalst!


oersotten troch: aanske

Musyk ies mear as luusterjen, musyk leet sich allonich mar beskrieuwe yn metaforen. Jo yn myn cdleaser: Jackson Browne "The Pretender""Keep a fire for the human race. Let your prayers go drifting into space. You never know what will be coming down."